According to your device's language settings, we also offer English (Global).
等路 Waiting a present for
等路 Waiting a present for

等路 Waiting a present for

Singer / Songwriter等路《Waiting a present for》

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

等路 Waiting a present for

等路 Waiting a present for

邱舒 Chiu Shu
邱舒 Chiu Shu

  • 編輯推薦


發布時間 2022-05-31


介紹

關於 #邱舒的時間:
對於歸屬感的盼望,依然。

初次來到這個世界,感到陌生,但好似有個親密的人、在感官感受到的存在,就在自己的生活圈裡。

宇宙間的喵聲傳出,聲線唱出每句:無人應聲,無聲無息。歌曲最後聽見了真正的小貓,喵聲讓思緒回到了現實。

在哪呢?說好要給我的禮物
—— 歡迎你來到這世界,一切正要開始。

***
邱舒 Chiu Shu 首張客語專輯
《等路Waiting a present for》
—— 5.20 實體專輯發行
—— 5.31 數位平台上架
相關資訊請至:https://linktr.ee/chiushu

...查看更多 收合

歌詞

詞曲:邱舒(邱莉舒)

器樂編曲及錄音:黃彥璋
和聲編寫及和聲:邱舒(邱莉舒)
木吉他:邱舒(邱莉舒)

木吉他錄音師:田恕仁
木吉他錄音室:音沛錄音室
人聲錄音師:劉詩偉
人聲錄音室:浩世錄音室
混音師:劉詩偉
混音室:樹人咪房

第一擺見面 來到生份个世界
ti idˋ baiˋgien mien loiˇ do sangˇ fun ge sii gie
這白白恁闊个空間
iaˋ pag pag anˋ fadˋ ge kungˊgienˊ
全部就恁生疏
qionˇ pu qiu anˋ sangˇ soˊ
朝晨䟘床个時節
zeuˊ siinˇ hong congˇ ge siiˇ jiedˋ
若个氣味還留在?个鼻公
ngiaˊ ge hi mi hanˇ liuˇ cai ngaiˇ pi gungˊ
搉門聲都無人應
kog munˇ sangˊ zu moˇ nginˇ en
係睡到日頭晒屎朏
he soi do ngidˋ teuˇ sai sii vudˋ
也係煞猛做事去咧
ia he sadˋ mangˊ zo se hi le
無人來應聲 無聲無息
moˇ nginˇ loiˇ en sangˊ moˇ sangˊ moˇ xidˋ
在哪位 講好愛分?个等路
di nai vi gongˋ hoˋ oi bunˊ ngaiˇ e denˋ lu
麼人分?一日到暗个能量
maˋ nginˇ bunˊ ngaiˇ idˋ ngidˋ do am e nenˇ liong

秋高氣爽 係睡目个時節
qiuˇ goˊ hi songˋ he soi mugˋ ge siiˇ jiedˋ
天時轉寒 偎近(亻恩)个心
tienˊ siiˇ zonˋ honˇ vaˋ kiunˊ enˇ ge ximˊ
咬咬聲毋斷 思念還有愛
ngauˊ ngauˊ sangˊ mˇ tonˊ siiˇ ngiam hanˇ iuˊ oi
一言一語 又敨大氣
idˋ ngienˇ idˋ ngiˊ iu teuˋ tai hi
敨大氣
teuˋ tai hi
在哪位 講好愛分?个等路
di nai vi gongˋ hoˋ oi bunˊ ngaiˇ e denˋ lu
麼人分?一日到暗个能量
maˋ nginˇ bunˊ ngaiˇ idˋ ngidˋ do am (g)e nenˇ liong
講好愛分?个等路
gongˋ hoˋ oi bunˊ ngaiˇ ge denˋ lu
做得分?一个溫暖个屋家無
zo dedˋ bunˊ ngaiˇ idˋ ge vunˇ nonˊ ge vugˋ kaˊ moˇ
無人來應聲 無聲無息
moˇ nginˇ loiˇ en sangˊ moˇ sangˊ moˇ xidˋ

...查看更多 收合