According to your device's language settings, we also offer English (Global).
機遇 An Occassion
機遇 An Occassion

機遇 An Occassion

Alternative靜寂寂 Absence of Solitude

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

機遇 An Occassion

機遇 An Occassion

王榆鈞 yujun wang
王榆鈞 yujun wang

  • 編輯推薦


發布時間 2024-05-30


介紹

2019年王榆鈞於香港反送中時期於香港的駐村經驗與香港詩人飲江相識,回台後仍持續與飲江展開長期的台港兩地對話。隨時間推移,實驗性地結合飲江的詩作,交織著詩人親口吟讀的粵語與王榆鈞的吟唱的台語而成的《機遇》。身處不同局勢的異地,卻有隱性相連的機遇。

詩作:飲江
作曲:王榆鈞
編曲:王榆鈞
朗讀:飲江(粵語)、王榆鈞(台語)
演唱:王榆鈞

鋼琴 :王榆鈞
爵士鼓:白克迪
法國號 :陳信仲
電子聲響:王榆鈞
合成器:王榆鈞

錄音師:朱敬然 、于世政
錄音助理:蔡周翰、陳佳穎、陳相云
錄音室:享亮音樂錄音室
混音師:朱敬然
混音錄音室 :享亮音樂錄音室

...查看更多 收合

歌詞

機遇

*人生幾見月當頭

機遇來到
我會得
看向你
佇山中
看向你
佇水中
看向你

機遇來到
我會得
看向你
看向你
我失去
好的代誌
看向你
我失去
歹的代誌

機遇來到
我看向你


在山中
失去山
在水中
失去水
在在中
失去在
在你中
失去
我自己

機遇來到
我失去
垂手 可得

規个世界
看向你
看向你
失去你猶原
看向你

------------------------------------------------------------------------
會得│ē-tit 能夠
佇│tī 在
代誌│tāi-tsì 事情
歹│pháinn 壞
猶原│iû-guân 仍然

-----------------------------------
(白話字版)
Ki-gū

Ki-gū lâi kàu
Góa ē-tit
Khòaⁿ hiòng lí
Tī soaⁿ-tiong
Khòaⁿ hiòng lí
Tī chúi-tiong
Khòaⁿ hiòng lí

Ki-gū lâi kàu
Góa ē-tit
Khòaⁿ hiòng lí
Khòaⁿ hiòng lí
Góa sit-khì
Hó ê tāi-chì
Khòaⁿ hiòng lí
Góa sit-khì
Pháiⁿ ê tāi-chì

Ki-gū lâi kàu
Góa khòaⁿ hiòng lí


Chāi soaⁿ-tiong
Sit-khì soaⁿ
Chāi chúi-tiong
Sit-khì chúi
Chāi chāi tiong
Sit-khì chāi
Chāi lí tiong
Sit-khì
Góa chū-kí

Ki-gū lâi kàu
Góa sit-khì
Sûi-chhiú khó-tit

Kui-ê sè-kài
Khòaⁿ hiòng lí
Khòaⁿ hiòng lí
Sit-khì lí iû-goân
Khòaⁿ hiòng lí

...查看更多 收合