Hí ngì it phién mak-thièn (許你一片麥田)
Hí ngì it phién mak-thièn (許你一片麥田)

Hí ngì it phién mak-thièn (許你一片麥田)

RockKhah-lah Thien-thoi

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Hí ngì it phién mak-thièn (許你一片麥田)

Hí ngì it phién mak-thièn (許你一片麥田)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2021-08-10


歌詞

Kîm vòng ma̍k long tshiin tshiin súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén ién hi,iû ngì ke sÎIn-iáng
你等遠去 有你个身影
Ngài tshai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖邊小屋等你
tén ngì
等你
hí ên teû it-phién ma̍k-thièn
許恩兜一片麥田
tseú-a tseú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
tseú-a tseú-pâ tseú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû it phien ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田
Kîm vòng ma̍k long tshiin tshiin súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén ién hi,khiù tóo ke ngìn iû mòo kiêu ah
你等遠去 揪个人有無噭阿
ngì tshai hù pièn séu vok tén ngài
你在湖邊小屋等我tan ngài等我
ngài tiàu tóo tì it phien mak thièn
我著著在一片麥田
cheú-a cheú-pâ seu-ngièn seu-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田
cheú-a cheú-pâ seú-ngièn seú-ńg
走a走pa 少年少女
cheú-a cheú-pâ cheú vông sṳ̀-thoi tûi a
走a走pa 走往時代追呀
má ngìn hí ên teû yit phién ma̍k thièn
麼人許恩兜一片麥田
khieu tó yá khiùn pên-kông
揪著這群奔向崩崗
Kîm vòng ma̍k long tshiin tshiin súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋
ngì tén ién hi,iû ngì ke sÎIn-iáng
你等遠去 有你个身影
Ngài tshai fù-piên seú vuk tén ngì
我在湖邊小屋等你
tén ngì
等你
hí ên teû it-phién ma̍k-thièn
許恩兜一片麥田

...查看更多 收合