According to your device's language settings, we also offer English (Global).
Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)
Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)

RockKhah-lah Thien-thoi

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2021-08-09


歌詞

Seú-ngièn sìi-thoi ke mung sióng
少年時代个夢想
iún lo̍k tshai tsui piong long ke pî hàng
隕落在最放浪个飛行
tha̍p to ngie̍t hiet hòng hiong fông-liòng
踏著熱血行向荒涼
tûi kiuk ngit theù to hi to-tsón sí-mòng
追逐日頭倒去倒轉死亡
tshiàng tshûn phien thí lìn sông
青春遍體鱗傷
sô phiàng sông thung sìin-tsóng
挲平傷痛成長

Ngài mòo hàng too sióng-hi ke fông-hiong
我無行到想去个方向
thu̍k tsii iù tong
獨自遊蕩
siit lok sit me̍t am-ia tak tsán tên-fó
失落熄滅暗夜逐盞燈火
tén heu thiên kông
等候天光
mì mì sìin-kông
微微晨光
sa kiu m̀ tó tshie̍t-mong
嗄救無到絕望

Seú-ngièn sìi-thoi ke mung sióng
少年時代个夢想
ak sat tshai tsui tshan lan ke fî-fòng
扼殺在最燦爛的輝煌
le̍t tén kám-thung theù ngi̍p tshîi khòng kín khiú fì i tiû tiû ti̍t-ti̍t ieù pái
扐等感動投入痴狂 緊揪回憶丟丟滴滴搖擺

pha̍k tsíi tsit lûi tshìin fûi iûng mài lan pâ tsóng-thai
白紙積 累塵灰 壅埋爛疤長大

ngì mò pien to sióng oi ke iong siong
你無變到想愛个樣相
vì ham pên thap
遺憾崩塌
hong lûng hióng tsha̍t sên-fa̍t tak ke thi-fông
轟隆響徹生活逐個地方
khiung ha kieu là mò ngièn siông iúng he tsui tsîin sìin ke siit-fa
共下噭啦 無言相擁係最真誠个實話

...查看更多 收合