Tian si kong tai gi (電視講台語)demo
Tian si kong tai gi (電視講台語)demo

Tian si kong tai gi (電視講台語)demo

Rock ・ 0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Tian si kong tai gi (電視講台語)demo

Tian si kong tai gi (電視講台語)demo

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-10-19


歌詞

詞:Tan nî
台語 客語 原住民語
攏是需要保護          的母語
這馬是                    語言傳播平權的時
逐種語言攏有hőng  聽著的權利
逐家聯合做伙         “讚”共tshi̍h落去

台語毋但用來 唸歌詩
科學 笑詼 故事 天文佮地理
宗教 神尊 旅遊 醫學佮食食
用來做電視 絕對一粒一 真趣味

菜脯卵  愛講台語才夠味
紅龜粿  愛用台語才媠氣

趁咱猶會記得    教囝孫講台語
人人講台語       保護咱 文化的底蒂

...查看更多 收合


留言

siàu-lú khah-lah/少女卡拉・1 年前

@win3798 to-siā
lán kè-sio̍k ka-iû !

win3798・1 年前

~~少女卡拉讚~~
少女卡拉愛支持,
歡喜臺語唸歌詩,
屧拍好聽真有味,
新創聲嗽展神奇。🎸