According to your device's language settings, we also offer English (Global).
bo ta ua Demo 16
bo ta ua Demo 16

bo ta ua Demo 16

RockTO̍K-LI̍P DĒMO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2017-08-31


介紹

▎走在平行世界,雖期盼能產生交集,但往來的冷眼旁觀多過無可奈何。(bô-ta-uâ/無奈何)

...查看更多 收合

歌詞

詞:ông huē bûn
曲:n̂g tí ka
bass:黃翼帆
drums:滕
guitar:葉來發

sann-lián-tshia ta̍uh-ta̍uh-á khiâ
三輾車沓沓仔騎
kî-á tshia lōo7 kiânn
旗仔車路行
ji̍t-thâu kha khiā tiānn tiānn
日頭跤徛定定
kî-á pue iānn-iānn
旗仔飛颺颺

kuè-lōo-lâng kim kim khuànn
過路人金金看
khuànn lán bô-ta-uâ
看咱無奈何
mài koh ún-muâ
莫閣隱瞞
kuánn-kín khuànn-phuà
趕緊看破

lán ê sóo-tsāi lán ê siann
咱的所在咱的聲
lán ê lōo lán ka-tī kiânn
咱的路咱家己行
guán beh huah-siann kóng hōo lín thiann
阮欲喝聲講予恁聽
hōo lín tsai-iánn guán tī tsia
予你知影阮佇遮

tī tsia tshut-sì
佇遮出世
tī tsia sing-ua̍h
佇遮生活
tī tsia beh-sí-beh-oa̍h
佇遮假欲死欲活
kan-khóo tsē-kuà
艱苦罪過

lán ê sóo-tsāi lán tī tsia
咱的所在咱佇遮
lán ê lōo lán ka-tī kiânn
咱的路咱家己行
guán beh huah-siann kóng hōo lín thiann
阮欲喝聲講予恁聽
guán m̄-sī pháinn-tâng-kū-siah
阮毋是歹銅舊錫

...查看更多 收合