According to your device's language settings, we also offer English (Global).
出來
出來

出來

Metal

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

出來

出來

百合花
百合花

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2023-10-01


介紹

「出來」(2023)
[Tshut-Lâi]

'Come out' Music Video (2023)
is a single by Lilium (百合花).

[音樂]
製作:鄭各均
詞曲:林奕碩
編曲:鄭各均、百合花(林奕碩、林威佐、陳奕欣)
鼓組錄音:張宏鈺/群峯錄音室
鼓組技師:莊開旭
混音:許主携 Matt Hsu/Bro Time Studio
母帶後期處理:Mike Kalajian/Rogue Planet Mastering
特別感謝:顏伯聖、李佳泓

...查看更多 收合

歌詞

出來/Tshut-Lâi/Come out

詞曲:林奕碩
編曲:鄭各均、百合花(林奕碩、林威佐、陳奕欣)

出來、出來面對
tshut-lâi, tshut-lâi bīn-tuì
出來、出來面對
Come out, come out and face it

莫講對別位去
mài kóng uì pa̍t-uī--khì
別避重就輕
Don't ignore the elephant

真正是活欲予你氣死
tsin-tsiànn sī ua̍h-beh hōo lí khì--sí
真的是活活被你給氣死
You're really messing me up

聽袂落去/竟然講會出喙
thiann buē lo̍h-khì, kìng-liân kóng ê tshut-tshuì
聽不下去/竟然說得出口
I can’t take it any longer, How dare you say that

對不起你家己
tuì-put-khí lí ka-kī
對不起你自己
You should feel ashamed of yourself

有啥物款的想法/按算欲按怎解決
ū siánn-meh khuán ê siūnn-huat, àn-sǹg beh án-tsuánn kái-kuat
有什麼樣的想法/打算要如何解決
What's in your mind? How are you going to solve it?

倒斡正斡/東談西說
tó uat tsiann uat, tang-tâm-sai-suat
左轉右轉/東談西說
Turn left, turn right, Talk about this, talk about that

哪會攏無法度解脫
ná ē lóng bô-huat-tōo kái-thuat
怎麼都沒辦法解脫
Why can‘t you get rid of it?

...查看更多 收合