In-ūi lán(因為咱)Demo
In-ūi lán(因為咱)Demo

In-ūi lán(因為咱)Demo

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

In-ūi lán(因為咱)Demo

In-ūi lán(因為咱)Demo

皮格子 leatherlattice
皮格子 leatherlattice

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-12-02


歌詞

我知影 你會煩惱
未來ê路 不知欲按怎行
我知道 你會憂愁
心肝結歸丸 哭不出聲

但是你ài知道
你不是孤單ê一個人
但是你要知道
你不是孤單ê一個人

就算是逆風ê時
就算是落雨ê時
就算是黑暗ê時
咱lóng袂失志
就算hô看無ê時
就算hô糟蹋ê時
就算是落魄ê時
咱lóng袂放棄

因為咱是這塊土地ê囡仔
遮ê海才是海 遮ê山才是山
因為咱是這塊土地ê囡仔
遮ê人不是憨 是咱無夠大聲

因為咱
唱liáu無夠大聲

我知影 你會煩腦
未來ê路 不知欲按怎行
但是免驚惶
你袂孤單
未來ê路 咱鬥陣行

...查看更多 收合


留言

jukhai_lim・1 年前

我知影 你ē煩惱
未來ê 路 m̄知 beh án-chóaⁿ kiâⁿ
我知道 你ē 憂愁
心肝結歸丸 哭 bē 出聲

但是你ài 知影
你m̄ 是孤單 chi̍t ê人
但是你ài知道
你m̄是孤單 chi̍t ê人

就算是對頭風 ê 時
就算是落雨 ê 時
就算是黑暗 ê時
lán lóng bē 失志
就算hông看無 ê時
就算hông糟蹋 ê時
就算是落魄 ê時
lán lóng bē 放棄

因為lán 是這塊土地ê gín-á
這ê 海 chiah 是海 這ê 山才chiah是山
因為lán是這塊土地ê gín-á
chia ê 人m̄是 gōng 是 lán 無夠大聲

因為 lán
唱 liáu無夠大聲

我知影 你ē煩腦
未來ê路 m̄知beh án-chóaⁿ kiâⁿ
但是免驚惶
你bē孤單
未來ê路 lán tàu-tīn kiâⁿ