According to your device's language settings, we also offer English (Global).
3.花巷(DEMO)
3.花巷(DEMO)

3.花巷(DEMO)

Folk夜官巡場(DEMO)

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

3.花巷(DEMO)

3.花巷(DEMO)

裝咖人
裝咖人

  • 編輯推薦


發布時間 2021-09-14


介紹

口白〈花神〉

阮自古就蹛佇這个庄裡,庄仔外是無邊的山,內山斗底,有一座鬼湖(kuí-ôo),佇鬼湖內底,彼上深上深的所在,人無法度到的所在,就是侯爺所蹛,伊蛇(siâ)尾人(lâng)身,閣有一張看著真刺(tshiah)的面,伊是庄仔頭和這片山水天地(san-suí thian-tē/thinn-tē)的創造神(tshòng-tsō-sîn),嘛是代表往生的神,也是愛情的花神。

佇三月(sann-gue̍h),桃花紅艷的時陣,伊就蹛佇每一蕊桃花中,每一个少年人,男女(lú/lí)女男女女男男,攏會行過伊的廟口埕,求伊保佑亻因的愛情。廟口的彼條街仔口,村裡的人攏叫伊,花巷。

...查看更多 收合

歌詞

〈花巷〉

我聽講較早門前有一條 花芳的街尾
清清芳芳 行去廟口 雙手捀(phâng)花欉
看著伊徛佇門口恬恬插胳(tshah-koh)面紅紅 
一雙捀花的手 驚甲袂振動

我聽講較早門前有一條 花燈的街尾
清清光光 行去廟口 雙手捀花叢
看著伊徛佇門口恬恬插胳(tshah-koh)手面紅紅 
一雙捀花的手 微微仔動

彼工伊講伊欲離開 送伊去月台
本底逐月日批(phe)紙閣攏會寄來
漸漸無再等待 我心內按奈(àn-nāi)
敢講會永遠袂轉來

我想我也是會等待 等伊倒轉來

...查看更多 收合