According to your device's language settings, we also offer English (Global).
飲阿婆水尚水_【城市五味】
飲阿婆水尚水_【城市五味】

飲阿婆水尚水_【城市五味】

Hip hop / Rap

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

飲阿婆水尚水_【城市五味】

飲阿婆水尚水_【城市五味】

c8heihei 大福
c8heihei 大福

發布時間 2021-05-26


合作音樂人


介紹

YT有MV可以看ㄛ
城市五味,諧音辰巳午未,象徵著在台南的四人分別唱出在一天中不同時刻,早上、下午、晚上、凌晨發生的故事。四個人有四種味道,再加上你自己對台南這座城市的意會。

音樂製作
詞曲Lyricist & Composer|MorN!n6、琦蓁、c8heihei大福、小蘭
編曲Beat|@Beats By Con、@HY Backing Track
錄音Recording|Zyan
混音Mixing|Zyan

影像製作
攝影 Camera Operator|小蘭
後期製作 Video Production|小蘭
台文字幕Tâi-bûn jī-bō͘|琦蓁

Instagram:
MorN!n6:@sand_wich_party
琦蓁:@chi0020
c8heihei大福:@ blackman_0508
Zyan:@zyan4now

...查看更多 收合

歌詞

《MorN!n6》

睏甲七點五十予亂鐘驚著
Khùn kah chhit-tiám gō͘-cha̍p hō͘ loān-ching kiaⁿ-tio̍h

趕緊洗面起床
Kóaⁿ-kín sé-bīn khí-chhn̂g

無我上班著欲袂赴阿
bô góa siōng-pan tioh beh bē-hù a

換好西裝去永和豆奶
Ōaⁿ hó se-chong khì Íng-hô-tāu-ling

紮一粒肉包雖講
chah chi̍t-lia̍p bah-pau sui-kóng

府城个早頓應該食肉燥飯佮魚皮湯
Hú-siâⁿ ê chá-tǹg ìng-kai chia̍h bah-sò-pn̄g kah hî-phôe-thng

日頭真大汗直直流
Ji̍t-thâu chin-tōa kōaⁿ ti̍t-ti̍t-lâu

騎烏肚䆀咧路頂走
Khiâ o͘-tó͘-bái leh lō͘-tíng cháu

跤踏實地 拍拚趁錢
Kha-ta̍h-si̍t-tē phah-piàⁿ thàn-chîⁿ

多謝國家予我自由个空氣
To-siā kok-ka hō͘ góa chū-iû ê khong-khì

《hook》

只要日頭照著你
Chí-iàu ji̍t-thâu chiò-tio̍h lí

你毋免點胭脂
lí m̄-bián tiám ian-chi

親像我若想著你
Chhin-chhiūⁿ góa ná siūⁿ-tio̍h lí

我面著紅記記
góa bīn tio̍h âng-kì-kì

我欲共花挽予你
Góa beh kā hoe bán hō͘ lí

這馬當著時
chit-má tng tio̍h-sî

希望提著你會當合意
Hi-bāng the̍h-tio̍h lí ē-tang kah-ì

《琦蓁》

下晡三點日頭炙炎炎
Ē-po͘ saⁿ-tiám ji̍t-thâu chià-iām-iām

踅露螺巷个時愛恬恬
Se̍h lō͘-lê-hāng ê sî ài tiām-tiām

台南適合做眠夢
Tâi-lâm sik-ha̍p chòe-bîn-bāng

小食予你腳步不再沉重
Sió-chia̍h hō͘ lí kha-pō͘ put-chài tîm-tāng

踅國華街巷
Se̍h Kok-hoa-ke-hāng

心情那輕鬆
Sim-chêng ná khin-sang

敢欲和我做伴
Kám-beh hām góa chò-phōaⁿ

那騎那唱歌
Ná khiâ ná chhiùⁿ-koa

沿著西海岸
iân-tio̍h se-hái-hōaⁿ

去國聖等日頭下山
khì Kok-siàⁿ tán ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ

《bridge 》

我無趕緊聽著你
Góa bô kóaⁿ-kín thiaⁿ-tio̍h lí

為著我開喙
ūi-tio̍h góa khui-chhùi

毋過敢會當請你
M̄-kò kám-ē-tàng chhiáⁿ lí

為著阮開始練習
ūi-tio̍h gún khai-sí liān-si̍p

《hook》

只要日頭照著你
Chí-iàu ji̍t-thâu chiò-tio̍h lí

你毋免點胭脂
lí m̄-bián tiám ian-chi

親像我若想著你
Chhin-chhiūⁿ góa ná siūⁿ-tio̍h lí

我面著紅記記
góa bīn tio̍h âng-kì-kì

我欲共花挽予你
Góa beh kā hoe bán hō͘-lí

這馬當著時
chit-má tng tio̍h-sî

希望提著你會當合意
Hi-bāng the̍h-tio̍h lí ē-tang kah-ì

只要日頭照著你
Chí-iàu ji̍t-thâu chiò-tio̍h lí

你毋免點胭脂
lí m̄-bián tiám ian-chi

親像我若想著你
Chhin-chhiūⁿ góa ná siūⁿ-tio̍h lí

我面著紅記記
góa bīn tio̍h âng-kì-kì

《c8heihei 大福》

暗時望你會當予我一个鼓勵
Àm-sî bāng lí ē-tàng hō͘ góa chi̍t-ê kó͘-lē

予我感覺人生毋但只有烏白
hō͘ góa kám-kak jîn-siⁿ m̄-nā chí-ū o͘-pe̍h

這杯紅茶予你啉落
Chit-poe âng-tê hō͘ lí lim-lo̍h

佇我生長大漢个土地
Tī góa siⁿ-tióng tōa-hàn ê thó͘-tē

來去凊彩踅踅
Lâi-Khì chhìn-chhái se̍h-se̍h

凊彩看看踅到安平港
chhìn-chhái khòaⁿ-khòaⁿ se̍h-kàu An-pîng-káng

人真好个隔壁阿桑
Lâng chin-hó ê keh-piah a-sáng

送物件攏是送規籠
sàng mi̍h-kiāⁿ lóng-sī sàng kui-láng

共你講我來共你講
Kā lí kóng góa lâi kā lí kóng

我若真袂爽著去海邊阿吹海風
góa nā chin-bōe-sóng tio̍h khì hái-piⁿ-á chhoe hái-hong

暗時是愈夜愈媠
Àm-sî sī lú-iā-lú-súi

佮你去看夜景有影趣味
kah lí khì khòaⁿ iā-kéng ū-iáⁿ chhù-bī

有時嘛愛歇睏腳步停落需要青紅燈
Ū-sî mā ài hioh-khùn kha-pō͘ thêng-lo̍h su-iàu chheng-âng-teng

有你个陪伴予我感覺袂空虛
Ū lí ê pôe-phōaⁿ hō͘ góa kám-kak bē khang-hi

鼻著牛肉湯个芳味
Phīⁿ-tio̍h gû-bah-thng ê phang-bī

彼咧查囡仔有合意
Hit-leh cha-gín-á ū kah-ì

按呢著去逐伊
án-ne tio̍h khì jiok i

按呢著去逐伊
án-ne tio̍h khì jiok i

莫閣驚惶共伊个手共牽落
Mài koh kiaⁿ-hiâⁿ kā i ê chhiú kā khan-lo̍h

《小蘭》

漫步佇這無眠个城市
bān-pō͘ tī che bô-bîn ê siâⁿ-chhī

踅阿踅阿踅阿踅袂離
se̍h-a se̍h-a se̍h-a se̍h-bē-lī

一步一步想欲揣家治
Chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ siūⁿ-beh chhōe ka-tī

煞聽無佮家治仝款个聲音
soah thiaⁿ-bô kap ka-tī kāng-khoán ê siaⁿ-im

一步一步一步行
Chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ kiâⁿ

對巷仔行到亭仔跤
uì hāng-á kiâⁿ-kàu têng-á-kha

聽到落雨聲
Thiaⁿ-tio̍h lo̍h-hō͘-siaⁿ

就佇遮等到雨落焦
tō tī chia tán-kàu hō͘ lo̍h ta

...查看更多 收合