思念寫情批
思念寫情批

思念寫情批

Hip hop / Rap

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

思念寫情批

思念寫情批

KYLE
KYLE

發布時間 2021-06-09


介紹

在火車上

阿爸:「你看頭前彼個查某,甘吶係爸爸較早欸女朋友。」

我:「哪會毋繼續作伙?」

阿爸:「因為爸爸後來就起去台北...」
----------------------------------------------------------------------------------------------
編曲/Beat : Neil liu
作詞/Lyrics by Kyle
作曲/Composers by Kyle
錄音/Recording by Neil liu
混音/Mixed by Neil liu
圖片/ Bubble Square
用字顧問:Huān Fumihico
特別感謝:Free WaVe
S/O獨流音樂

IG/neil_liu_
IG/ ccn___0511
IG/ kyle_f_you_up
IG/bubble__square

...查看更多 收合

歌詞

思念兮歌 唱互啥儂聽
Su-liām ê kua Tshiùnn-hōo siánn-lâng thiann

都市兮虛華 是偌濟兮孤單
Too-tshī ê hi-hua Sī luā-tsē ê koo-tuann

思念兮歌 唱互啥儂聽
Su-liām ê kua Tshiùnn-hōo siánn-lâng thiann

肅寞兮深夜 薰一支透心聲
Siok-bo̍k ê tshim-iā Hun tsi̍t-ki thàu sim-siann

Verse

欲按怎放袂記 腦海攏汝兮聲音
Beh án-tsuánn pàng-buē-kì Náu-hái lóng lí ê siann-im

敢若咧提醒 我無法度互汝
Kánn-ná leh the̍h-tshínn Guá bô huat-tōo hōo--lí

欲挃兮迄款人生 美滿兮家庭
Beh-ti̍h ê hit-khuán jîn-sing Bí-buán ê ka-tîng

想起汝對我講過兮每一字
Siūnn-khí lí tuì guá kóng--kuè ê muí-tsi̍t-jī

汝講過 汝會等 汝會等 等我成功迄一工
Lí kóng--kuè Lí ē tán Lí ē tán Tán guá sîng-kong hit-tsi̍t kang

若變卦 無仝款 汝身邊 即馬牽別儂
Nā piàn-kuà Bô kāng-khuán Lí sin-pinn Tsit-má khan pa̍t-lâng

踮無情兮世間有啥物通好稀罕
Tiàm bô-tsîng ê sè-kan ū siánn-mih thang-hó hî-hán

放我 皆自 一儂 世間 留戀 親像 蜜蜂 跋入 花叢
Pàng guá Ka-tī Tsi̍t-lâng Sè-kan Liû-luân Tshin-tshiūnn Bi̍t-phang Pua̍h-ji̍p Hue-tsâng

口白(查埔)
Kháu-pe̍h(Tsa-poo)

聽講,汝欲嫁別儂矣。
Thiann-kóng,lí beh kè pa̍t-lâng--ah。

當初答應汝兮代誌,我猶是無做到。
Tong-tshoo tah-ìng--lí ê tāi-tsì,guá á sī bô tsò-kàu。

我會祝汝幸福,祝汝快樂。
Guá ē tsiok lí hīng-hok,tsiok lí khuài-lo̍k。

汝兮青春,我着不再耽誤矣!
Lí ê tshing-tshun,guá to̍h put-tsài tam-ngōo--ah!

Verse2

用無奈看汝變做別儂兮牽手 做儂兮某
Iōng bô-nāi khuànn lí piàn-tsò pa̍t-lâng ê khan-tshiú Tsò lâng ê bóo

靠悲哀無法阻擋汝上花轎 是我低路
Khò pi-ai bô-huat tsóo-tòng lí tsiūnn hue-kiō Sī guá kē-lōo

送汝到遮 答應袂使互伊傷心食苦
Sàng lí kàu tsia Tah-ìng bē-saih hōo i siong-sim tsia̍h-khóo

砲聲之後 汝上汝兮轎 我行我兮路
Phàu-siann tsi-āu Lí tsiūnn lí ê kiō Guá kiânn guá ê lōo

從此 是別儂咧惜 對別儂咧笑
Tsiông-tshú Sī pa̍t-lâng leh sioh Tuì pa̍t-lâng leh tshiò

放下過去 酸甘蜜苦 上好袂記汝兮笑容
Hòng-hā kuè-khì Sng-kam-bi̍t-khóo Siōng-hó bē-kì lí ê tshiò-iông

想起啥物聽斟酌 誒
Siūnn-khí siánn-mih thiann tsim-tsiok Eh

當做一陣風 吹完放空中 繁華攏是夢 汝是我兮傷
Tòng-tsuè tsi̍t-tsūn hong Tshue uân pang khong-tiong Huân-huâ lóng sī bāng Lí sī guá ê siong

間奏

用思念寫情批 哪會分開甲茲徹底
Iōng su-liām siá tsîng-phue Ná-ē hun-khui kah tsiah thiat-té

落着大雨兮迄一暝 無勇氣講出迄句話
Lo̍h-tio̍h tuā-hōo ê hit tsi̍t-mê Bô ióng-khì kóng-tshut hit-kù uē

用思念寫情批 哪會分開甲茲徹底
Iōng su-liām siá tsîng-phue Ná-ē hun-khui kah tsiah thiat-té

咱兩儂註定是無緣 心愛兮汝着莫怨慼
Lán nn̄g-lâng tsù-tiānn sī bô-iân Sim-ài--ê lí tio̍h mài uàn-tsheh

用無奈看汝變做別儂兮牽手 做儂兮某
Iōng bô-nāi khuànn lí piàn-tsò pa̍t-lâng ê khan-tshiú Tsò lâng ê bóo

靠悲哀無法阻擋汝上花轎 是我低路
Khò pi-ai bô-huat tsóo-tòng lí tsiūnn hue-kiō Sī guá kē-lōo

送汝到遮 答應袂使互伊傷心食苦
Sàng lí kàu tsia Tah-ìng bē-saih hōo i siong-sim tsia̍h-khóo

砲聲之後 汝上汝兮轎 我行我兮路
Phàu-siann tsi-āu Lí tsiūnn lí ê kiō Guá kiânn guá ê lōo

從此 是別儂咧惜 對別儂咧笑
Tsiông-tshú Sī pa̍t-lâng leh sioh Tuì pa̍t-lâng leh tshiò

放下過去 酸甘蜜苦 上好袂記汝兮笑容
Hòng-hā kuè-khì Sng-kam-bi̍t-khóo Siōng-hó bē-kì lí ê tshiò-iông

想起啥物聽斟酌 誒
Siūnn-khí siánn-mih thiann tsim-tsiok Eh

當做一陣風 吹完放空中 繁華攏是夢 汝是我兮傷
Tòng-tsuè tsi̍t-tsūn hong Tshue uân pang khong-tiong Huân-huâ lóng sī bāng Lí sī guá ê siong

思念兮歌 唱互啥儂聽
Su-liām ê kua Tshiùnn-hōo siánn-lâng thiann

都市兮虛華 是偌濟兮孤單
Too-tshī ê hi-hua Sī luā-tsē ê koo-tuann

思念兮歌 唱互啥儂聽
Su-liām ê kua Tshiùnn-hōo siánn-lâng thiann

肅寞兮深夜 薰一支透心聲
Siok-bo̍k ê tshim-iā Hun tsi̍t-ki thàu sim-siann

...查看更多 收合