According to your device's language settings, we also offer English (Global).
彭柏邑 河壩
彭柏邑 河壩

彭柏邑 河壩

Folk【2020客家流行音樂大賽 得獎合輯】∣後生 調 II ∣

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

全球客家流行音樂大賽

  • 編輯推薦


發布時間 2021-04-21


介紹

河壩是小時候我們放鬆、玩水、 烤肉、抓魚的記憶,是阿婆洗衣服、澆菜、聊天的回憶,隨著時光推移,工業的發展環境缺乏保護,河壩漸
漸失去原本的樣貌,屬於我們的童年也悄悄地的消失,記憶中充滿生氣的河壩,逐漸混濁乾涸 慢慢逝去 ; 歌詞將客語經典詞彙「河壩」
結合EDM和Trap曲風重新改編,展現截然不同的曲式風格。

...查看更多 收合

歌詞

日頭還吂出來 ngid teu han mang chud loi
還當早 han dongˋ zoˊ
阿婆就愛出去洗衫了 a+ po ciu+ oiˇchud hiˇseˊsamˋleˋ
去河壩洗衫 hiˇho baˇseˊsamˋ
聽 tangˇ
該鮮鮮个河水聲 gai sienˋsienˋ gaiˇ ho hsuiˊ shangˋ
看得著魚仔 konˇded doˊng er
年年毋使休息 ngien ngien m siiˊhiuˋsid
仰會恁屙糟 ngiongˊvoi+ anˊoˋzoˋ(怎麼這麼骯髒)
麼儕擲个垃圾 maˊsa deb gaiˇ laˊ sab
仰會河壩个水緊來緊黃 ngiongˊvoi+ ho baˇgaiˇ shuiˊginˊloi
ginˊ vong
流啊流 無人計較 liu a+ liu mo ngin gieˇgauˇ
流啊流 liu a+ liu
該條河壩 gai tiau ho baˇ
洗清亻厓个衫 seˊqiang+ ngai gaiˇ samˋ
該條河壩 gai tiau ho baˇ
亻厓當愛去泅水 ngai dongˋ oiˇ hiˇciu shuiˊ(我最喜歡去游泳)
該條河壩 流 gai tiau ho baˇ liu
該條河壩 流到亻厓个心肝肚 gai tiau ho baˇliu doˇngai
gaiˇsimˋgonˋduˊ
該條河壩 流 gai tiau ho baˇ liu
流 liu
流 liu
流 liu

會流到哪位 voi+ liu doˇ nai+ vui+
會流到哪央時 voi+ liu doˇnai+ rhongˋshi
會毋會有一日會毋見忒 voi+ m voi+ rhiuˋrhid ngid voi+ m gienˇ ted
亻厓乜毋知 ngai meˇm diˋ
春夏秋冬日復一日 chunˋha+ ciuˋdungˋngid fugˋrhid ngid
照顧老百姓 zhauˇ guˇ loˊbagˋsiangˇ
恁多 兜个回憶 anˋ do enˋ deu gaiˇfui rhiˇ
流過麼儕个一生 liu goˇmaˊsa gaiˇrhid senˋ
流 liu
河壩 流 ho baˇ liu
仰會恁屙糟 ngiongˊvoi+ anˊoˋzoˋ(怎麼這麼骯髒)
麼儕擲个垃圾 maˊsa deb gaiˇ laˊ sab
仰會河壩个水變到烏色 ngiongˊvoi+ ho baˇgaiˇ shuiˊbienˇdoˇvuˋsed
仰會無人計較 ngiongˊvoi+ mo ngin gieˇgauˇ
仰會無人計較 ngiongˊvoi+ mo ngin gieˇgauˇ
該條河壩 gai tiau ho baˇ
洗清亻厓乜毋知 ngai meˇm diˋ
亻厓个衫 seˊqiang+ ngai gaiˇ samˋ
該條河壩 gai tiau ho baˇ
亻厓當愛去泅水 ngai dongˋ oiˋ hiˇciu shuiˊ(我最喜歡去游泳)
該條河壩 流 gai tiau ho baˇ liu
該條河壩 流到亻厓个心肝肚 gai tiau ho baˇliu doˇngai gaiˇsimˋgonˋduˊ
該條河壩 流 gai tiau ho baˇ liu
流 liu
流 liu
流 liu
日頭還吂出來 ngid teu han mang chud loi
還當早 han dongˋ zoˊ
阿婆毋使出去洗衫了 a+ po m sii+ chud hiˇ seˊ samˋ leˋ

...查看更多 收合