According to your device's language settings, we also offer English (Global).
《八仙》03.仙跡岩 feat. 郭力瑋(無妄合作社)、謝碩元(無妄合作社)
《八仙》03.仙跡岩 feat. 郭力瑋(無妄合作社)、謝碩元(無妄合作社)

《八仙》03.仙跡岩 feat. 郭力瑋(無妄合作社)、謝碩元(無妄合作社)

Metal《八仙》Pat-Sian

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

《八仙》03.仙跡岩 feat. 郭力瑋(無妄合作社)、謝碩元(無妄合作社)

《八仙》03.仙跡岩 feat. 郭力瑋(無妄合作社)、謝碩元(無妄合作社)

三牲獻藝 sam-seng-hiàn-gē
三牲獻藝 sam-seng-hiàn-gē

  • 編輯推薦


發布時間 2022-02-12


合作音樂人


介紹

3.【仙跡岩 The Rock of Deity's Footprint】

演唱 Vocalist:三牲獻藝 Sam-seng-hiàn-gē feat. 郭力瑋 Wayne Kuo (無妄合作社)、謝碩元 Hsieh Shuo-Yuan (無妄合作社)

作曲 Composer:鄭各均 Sonic Deadhorse、林奕碩 Lin I-Shuo
作詞 Lyrics:林奕碩 Lin I-Shuo
_______唐詩〈黃鶴樓〉:崔顥
_______唐詩〈錦瑟〉:李商隱
編曲 Arrangement:鄭各均 Sonic Deadhorse

鑼 Lô、鈔 Tshau、響盞 Hiáng-tsuánn、通鼓 Thong- kóo、北鼓 Piak-kóo:許家銘 Hsu Chia-Ming
嗩吶 Kóo-tshue:許家銘 Hsu Chia-Ming
錄音 Recording Engineer:許智敏 Jamie Hsu
混音 Mixing Engineer:鄭各均 Sonic Deadhorse

...查看更多 收合

歌詞

3.【仙跡岩 The Rock of Deity's Footprint】

無法無天 惡妖氣
廣陽劉海 來欲治
釣大魚 釣大螿蜍
無張持 雙跤凹落去
妖怪除、仙人離、世世代代感念伊

昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返, 白雲千載空悠悠。

孤戀仙人 呂洞賓
向何仙姑 來表明
無疑悟 伊無心情
將洞賓 推落紅塵
較早睏、較有眠、墜落凡間留跤印

錦瑟無端五十絃,一絃一柱思華年。
莊生曉夢迷蝴蝶, 望帝春心託杜鵑。
----------------------
◆(台語羅馬拼音)

bû-huat-bû-thian, ok iau-khì
kóng-iông lâu-hái, lâi beh tī
tiò tuā-hî, tiò tuā-tsiunn-tsî
bô tiunn-tî, siang-kha nah lo̍h-khì
iau-kuài tî, sian-lîn lî, sè-sè-tāi-tāi kám-liām i

sik-lîn í sîng hông-ho̍k khì, tshú tī khong û hông-ho̍k-liû
hông-ho̍k it khì put ho̍k huán, pi̍k-hûn tshian tsái khong iû-iû

koo-luân sian-lîn Lū-tōng-pin
hiòng Hô-sian-koo lâi piáu-bîng
bô-gî-ngōo i bô sim-tsîng
tsiòng tōng-pin sak loh hông-tîn
khah-tsá khùn, khah ū bîn, tuī-lo̍h hān-kan lâu kha-ìn

kím-sik bû-tuan ngóo-si̍p hiân, it hiân it tú su huâ liân
tsong sing hiáu bōng ôo-tia̍p, bōng tè tshun-sim thok tōo-kian

...查看更多 收合