According to your device's language settings, we also offer English (Global).
火燒袂停 Spread Like Wildfire
火燒袂停 Spread Like Wildfire

火燒袂停 Spread Like Wildfire

Alternative2020-Demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

火燒袂停 Spread Like Wildfire

火燒袂停 Spread Like Wildfire

打倒三明治 Sandwich fail
打倒三明治 Sandwich fail

  • 編輯推薦


發布時間 2020-04-07


介紹

詞/王欣茹 曲/王欣茹、李奎綸
混音/李奎綸 編曲/李奎綸、打倒三明治

簡單地製造、難丟棄的骯髒的心。

??『生而為人,我很抱歉』─ 寺內壽太郎

Instagram:@sandwich_fail
Facebook:打倒三明治 Sandwich Fail
www.facebook.com/sandwichfail

...查看更多 收合

歌詞

怎麼那麼多的垃圾
簡單的製造 難丟棄的是骯髒的心
怎麼那麼多的問題
渾沌的這一生 什麼也沒做到
連呼吸也是浪費著

樹上的巢都破掉了
大火怎麼會燒不停
萬年的靈魂 都飛去哪裡
我們不是祂們說的那麼難相處…
是這樣嗎?

浮沉在這個世界
子彈的光線 包圍著他們黑暗的心
是為了什麼樣的將來
待在這片土地上
好空氣都浪費掉
蜜蜂也不再飛了

風中的人在生氣
眼淚怎麼會流不停
天上的雲閃閃爍爍
雨何時才會落下呢

樹上的巢都破掉了
大火怎麼會燒不停
萬年的靈魂 都飛去哪裡
都只為了自己

【音譯】

哪會遐爾濟的糞埽
ná ē hiah-nī tsē ê pùn-sò

簡單的製造 歹㧒捔的是垃圾的心
kán-tan ê tsè-tsō pháinn hiat-ka̍k ê sī lah-sap ê sim

哪會遐爾濟的問題
ná ē hiah-nī tsē ê būn-tê

渾沌的這世人 創甲無半項
hûn tūn ê tsit-sì-lâng tshong kah bô puànn hāng

連喘氣嘛無彩工
Liân tshuán-khuì mā bô-tshái kang

樹頂的岫攏破去
tshiū tíng ê siū lóng phuà--khì

大火哪會燒不停袂停
tuā-hué ná ē sio bē-thîng

萬年的魂 飛去佗位
bān nî ê hûn pue--khì tó-uī

咱毋是他們咧講的歹鬥陣 …甘有影是?
leh m̄ sī in lán kóng ê pháinn-tàu-tīn... hiâm ū-iánn sī

浮沉佇這個世間
phû-tîm tī tsit-ê sè-kan

銃子的光線 包圍著他們烏暗的心
tshìng-tsí ê kng-suànn pau-uî tio̍h in oo-àm ê sim

是為著啥物款的未來
Sī uī-tio̍h siánn-mih khuán ê bī-lâi

踏佇咧這土地 空氣攏討債
ta̍h tī-leh tse thóo-tē khong-khì lóng thó-tsè

蜜蜂也不再飛
bi̍t-phang iā put-tsài pue

風中的人咧受氣
hong tiòng lâng leh siū-khì

目屎那會流袂停
ba̍k-sái ná-ē lâu bē-thîng

天頂的雲 閃閃爍爍 雨何時會落
thinn-tíng ē hûn siám siám sih sih hōo hô-sî ē lo̍h

樹頂的岫攏破去 大火哪會燒不停袂停
tshiū tíng ê siū lóng phuà--khì tuā-hué ná ē sio bē-thîng

萬年的魂 飛去佗位
bān nî ê hûn pue--khì tó-uī

攏是為著家己
lóng sī uī-tio̍h ka-kī

...查看更多 收合