咸豐四年季春鐫[tsuan],《養心神詩新編》,藔仔後花旗館寓藏板。《再修正版》
咸豐四年季春鐫[tsuan],《養心神詩新編》,藔仔後花旗館寓藏板。《再修正版》

咸豐四年季春鐫[tsuan],《養心神詩新編》,藔仔後花旗館寓藏板。《再修正版》

World

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

咸豐四年季春鐫[tsuan],《養心神詩新編》,藔仔後花旗館寓藏板。《再修正版》

咸豐四年季春鐫[tsuan],《養心神詩新編》,藔仔後花旗館寓藏板。《再修正版》

Ông Tsì-liông
Ông Tsì-liông

發佈時間 2012-05-22


介紹

作者:潘科元
朗讀者:Ông Tsì-liông

...查看更多 收合

歌詞

Siōng-tè# tshòng-tsō# thinn# kap tuē, sinn-tsiânn# bān-mi̍h# ta̍k-hāng uē.
Kong-lô# ki̍k tuā# iū ki̍k khuah, tsi̍t-sì# tshing-hoo# íng m̄-suah.
Ji̍t-thâu# huat-hiān# kng# muá thinn, ji̍t# lo̍h# ge̍h# tshut# tsiò àm-mî.
Ji̍t-ge̍h# tshinn-sîn# too hián-bîng, Siōng-tè# tsú-tsáinn# tuā kuân-lîng.
Thóo-tuē# sóo sinn# ê gōo-kak, hue-hn̂g# tshinn-tshuì# ê tshiū-ba̍k.
Hái-lāi# sóo ū# ê hî-pih, too sī Siōng-tè# tsuè# ê mi̍h.
Thinn-tiong# sóo pe# ê tsiáu-tsiah, Siōng-tè# tshòng hōo# tsia̍h kàu gia̍h.
Í-ki̍p tsì suè# ê thâng-thuā, bô tshut# Siōng-tè# sim# í-guā.
Siōng-tè# tsiàu-kòo sè-kan lâng, put-lūn Tiong-kok# kap huan-pang.
Hōo guá ta̍k-ji̍t# ê bí-niû, kiam ū tshù-the̍h# kap i-tsiûnn.
Siōng-tè# ê un# kóng m̄ tsīn, tshe-khián# Iâ-soo# kiù bān-bîn.
Tāi-ke tio̍h īng tsin-si̍t sim, kā i seh-siā# si# lâi gîm.
Lu̍t-huat# tiâu-kài# thâu tsi̍t ê, kà lâng kìng-ài# Hông# Siōng-tè.
Tsīn-sim# tsīn-la̍t# khì ho̍k-sāi, bô sî# bô khik# m̄ kìng-pài.

...查看更多 收合


留言

Ông Tsì-liông

Ông Tsì-liông・8 年前

潘科元 予Ông Tsì-liông先生:
按呢加足好!^^ 以後就是沓沓仔練予伊節奏、強弱閣卡自然。