數學小天王
數學小天王

數學小天王

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

數學小天王

數學小天王

one_guitar_two_voices
one_guitar_two_voices

發佈時間 2020-11-09


介紹

學校生涯入面總會有個數學小天王
每次測驗一百分都唔會用自己把口講
一定會借人地把口講自己攞一百分
依個就係數學小天王

...查看更多 收合

歌詞

《數學小天王》

我地班有個數學小天王
佢個名叫做林良浩
每次測驗都攞一百分
佢就會攞張測驗卷去問人

(喂!你今次數學測驗幾多分呀)
(我呀,九十六喳。你呢?)
(你自己睇下啦。)
(一百分!點解既)
(因為我係)數學小天王

老師都讚我有小小天份
仲話我有小小似沈詩鈞

Woo...數學小天王
Woo...數學小天王
我每次測驗都攞一百分
其實我都想... (Yes! 我又攞一百分啦)

(學校生涯入面總會有個)Woo...數學小天王
(每次測驗一百分都唔會用自己把口講)Woo...數學小天王
(一定會借人地把口講自己)攞一百分
(依個就係)數學小天王

...查看更多 收合


留言