思想起 (娶嫁)
思想起 (娶嫁)

思想起 (娶嫁)

Folk思想起 - 精選輯

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

思想起 (娶嫁)

思想起 (娶嫁)

滿州民謠 Manzhou Ballad
滿州民謠  Manzhou Ballad

發佈時間 2020-08-19


歌詞

對唱 / 張錦桂 洪桂香
1.思 想啊起
古早 周公啊 是 定婚禮
男女 匹配啊 是 來成家哎唷喂
新郎啊 新娘啊 是 好體格哎唷喂
哎唷百年 偕老啊 是 好夫妻哎唷喂

2.思 想啊起
良時 吉日啊 是 來結婚
廳堂 喜樂啊 是 鬧紛紛哎唷喂
一對啊 鴛鴦啊 是 真和順哎唷喂
哎唷幸福 家庭啊 是 年年春哎唷喂

3.思 想啊起
人講 最好啊 是 三擺喜
第一 就是啊 是 結婚時哎唷喂
新郎啊 新娘啊 是 真佮意哎唷喂
親像 鴛鴦啊 是 游水池哎唷喂

4.思 想啊起
好田 好著啊 是 好種子
要種 也著啊 來 候時機哎唷喂
兩姓啊 今日啊 是 結連理哎唷喂
明年 兩家啊 是 抱孫兒哎唷喂

...查看更多 收合


留言