思想起 (祝壽)
思想起 (祝壽)

思想起 (祝壽)

Folk思想起 - 精選輯

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

思想起 (祝壽)

思想起 (祝壽)

滿州民謠 Manzhou Ballad
滿州民謠  Manzhou Ballad

發佈時間 2020-08-19


歌詞

獨唱 / 楊吳丙妹
1. 思 想啊起
各位 元老啊 是福 星
身體 勇健 是福 氣哎唷喂
今日啊 見面啊 笑咪啊 咪哎唷喂
哎唷祝恁 健康啊 吃百 二哎唷喂

2. 思 想啊起
世間 暫時啊 來ㄔ亍
不通 為錢啊你 來啊操勞哎唷喂
身體啊 打壞啊你 沒底啊靠哎唷喂
哎唷青春啊 留在啊 免驚 無哎唷喂

3.思 想啊起
咱來 世間啊 真溫啊暖
不通 計較啊 正𣍐煩哎唷喂
心情啊 輕鬆啊 你好留啊 戀哎唷喂
哎唷祝恁 健康啊 佮完 滿哎唷喂

...查看更多 收合


留言