According to your device's language settings, we also offer English (Global).
今天早上起床刷牙時候我的牙齦流血(Demo)
今天早上起床刷牙時候我的牙齦流血(Demo)

今天早上起床刷牙時候我的牙齦流血(Demo)

Punk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

今天早上起床刷牙時候我的牙齦流血(Demo)

今天早上起床刷牙時候我的牙齦流血(Demo)

米老虎 MainLive
米老虎 MainLive

  • 編輯推薦


發布時間 2020-03-04


介紹

市井小民 牙齦日常辣!!

...查看更多 收合

歌詞

今仔日透早起床洗喙時陣我的齒岸流血
kin-á-jit thàu-chá khí-chhn̂g sé-chhuì sî-chūn góa ê khí-hoāⁿ lâu-hoeh

詞曲:砸摳 編曲:米老虎

今仔日透早起床洗喙時陣我的齒岸流血
kin-á-jit thàu-chá khí-chhn̂g sé-chhuì sî-chūn góa ê khí-hoāⁿ lâu-hoeh
流甲規間浴間仔紅貢貢當做月事拄才來過
lâu kah kui keng e̍k-keng-á âng kòng-kòng tòng-chò goe̍h-sū tú-chiah lâi kòe
敢是我的講話方式傷過喙鶺毋捌仝尊重過
kám sī góa ê kóng-ōe hong-sek siuⁿ kòe chhuì-chhio m̄ bat kâng chun-tiōng kòe
也毋閣我已經慣勢這種方式也無想要改變
ia̍h-m̄-koh góa í-keng kòan-sì chit-chióng hong-sek mā bô siūⁿ-beh kái-piàn

今仔日天氣看起烏陰烏陰可能佮昨暝平影衰
kin-á-ji̍t thiⁿ-khì khòaⁿ-khaih o͘-im o͘-im khó-lêng kah cha-mê pîⁿ-iáⁿ soe
外口寒甲我全身驅的皮膚攏已經起雞母皮
gōa-kháu kôaⁿ kah góa choân seng-khu ê phôe-hu lóng í-keng khí ke-bó-phôe
我決定去醫生館拜託醫生徹底來幫我巡一下
góa koat-tēng khì i-seng kóan pài-thok i-seng thiat-té lâi pang góa sûn chi̍t-ē
到醫生館我才發現我的健保卡抨佇厝內底
kàu i-seng kóan góa chiah hoat-hiān góa ê kiān-pó-khah phiaⁿ tī chhù lāi-té

喔喔 醫生我的 牙齦流血 i-sing góa--ê khí-huānn lâu-hueh
喔喔 牙齦流血 牙齦流血 khí-huānn lâu-hueh khí-huānn lâu-hueh
喔喔 拜託幫我 尋著尋著 pài-thok pang góa sûn chi̍t-ē sûn chi̍t-ē
喔喔 牙齦流血 牙齦流血 khí-huānn lâu-hueh khí-huānn lâu-hueh

阿彌陀佛 牙齦流血 牙齦流血 khí-huānn lâu-hueh khí-huānn lâu-hueh
阿彌陀佛 牙齦流血 牙齦流血 khí-huānn lâu-hueh khí-huānn lâu-hueh
阿彌陀佛 牙齦流血 牙齦流血 khí-huānn lâu-hueh khí-huānn lâu-hueh
阿彌陀佛 牙齦流血 牙齦流血 khí-huānn lâu-hueh khí-huānn lâu-hueh

...查看更多 收合