According to your device's language settings, we also offer English (Global).
車縫仔(Demo)
車縫仔(Demo)

車縫仔(Demo)

Punk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

車縫仔(Demo)

車縫仔(Demo)

米老虎 MainLive
米老虎 MainLive

  • 編輯推薦


發布時間 2020-02-21


介紹

外送員的小小心聲

車縫一族,穿梭自如,
夾縫求生,虛名人生。

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

車縫仔Chhia phāng--ê
詞曲:砸摳
編曲:米老虎
恁爸講恁爸是恁爸的代誌Lín-pē kóng lín-pē sī lín-pē ê tāi-chì.
你憑啥物管恁爸Lí pêng siáⁿ-mih koán lín-pē

他奶奶的 恁爸等你Lín-niâ khah hó Lín-pē tán lí
有才調著路頂拚Ū châi-tiāu tiō lō͘-téng phe

你鼻空生佇頭頂lí phīⁿ-khang seⁿ tī thâu-téng
PM2.5吸較濟PM2.5 suh khah chē

你講少年仔煞免介紹一下lí kóng siàu-liân--ê soah bián kài-siāu chi̍t-ē
我驚你滲甲規褲底góa kiaⁿ lí siàm kah kui khò͘-té

我著是車縫仔Góa tiō sī chhia-phāng--ê
佇咧城市內玲瓏踅Tī leh siâⁿ-chhī lāi lin-long-se̍h
我袂去在意你的幹話Góa bōe khì chāi-ì lí ê kàn-ōe

你面腔誠哭爸Lí bīn-chhiuⁿ chiâⁿ khàu-pē
恁爸會搧妳的喙䫌Lín-pē ē siàn lí ê chhùi-phóe
閣予妳一拳 還我漂漂拳Koh hō͘ lí chı̍t kûn

整工講屁話啥物山盟佮海誓Kui-kang kóng phùi-ōe siáⁿ-mih san-bêng kah hái-sè
你喙角的波白白Lí chhùi-kak ê pho pe̍h-pe̍h

假潲假鼻 假鬼抐怪Ké-siâu ké phīⁿ Ké-kúi nā-koài
講啥物被動參選Kóng siáⁿ-mih pī-tōng chham-soán

有人講伊上任一禮拜Ū lâng kóng I chiūⁿ-jīm chı̍t lé-pài
空汙一定會解決Khong-u it-tēng ē kái-koat

我講裝痟的恁遮的厚面皮Góa kóng chng-siáu ê lín chia ê kāu bīn-phôe
規氣轉去高雄予罷免Kui-khì tńg-khì Ko-hiông hông pā-bián

我就是車縫仔Góa tiō sī chhia-phāng--ê
底在城市裡玲瓏繞Tī leh siâⁿ-chhī lāi lin-long-se̍h
我袂去在意的你的幹話Góa bōe khì chāi-ì lí ê kàn-ōe

你面腔誠哭爸Lí bīn-chhiuⁿ chiâⁿ khàu-pē
恁爸會搧妳的喙䫌Lín-pē ē siàn lí ê chhùi-phóe
閣予妳一拳 還我漂漂拳Koh hō͘ lí chı̍t kûn 還我漂漂拳

還我漂漂拳

我就是車縫仔Góa tiō sī chhia-phāng--ê
底在城市裡玲瓏繞Tī leh siâⁿ-chhī lāi lin-long-se̍h
會飛天嘛會曉鑽地Ē poe-thiⁿ mā ē-hiáu chǹg-tē

你面腔誠哭爸Lí bīn-chhiuⁿ chiâⁿ khàu-pē
你的頭殼頂著電火Lí ê thâu-khak téng to̍h tiān-hóe
閣呼妳一拳 還我漂漂拳Koh hō͘ lí chı̍t kûn

...查看更多 收合