According to your device's language settings, we also offer English (Global).
板南線上的妹子(Demo)
板南線上的妹子(Demo)

板南線上的妹子(Demo)

Punk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

板南線上的妹子(Demo)

板南線上的妹子(Demo)

米老虎 MainLive
米老虎 MainLive

發布時間 2020-01-30


介紹

米老虎首波動情鉅獻
獻給板南線上的妳
(新年鉅獻)

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

我夢中的妳 góa bāng-tiong ê lí
哪會來到我現實 ná ē lâi-kàu góa hiān-sı̍t
歹勢啦 pháiⁿ-sè--lah

予妳等我遮多年 hō͘ lí tán--góa chiah chē nî
茫茫渺渺 一年過一年 bông-bông biáu-biáu chı̍t nî kòe chı̍t nî
我講的不是我 góa kóng--ê m̄-sī góa
是咱倆人的心情 sī lán nn̄g lâng ê sim-chêng

我夢中的妳 góa bāng-tiong ê lí
哪會來到我現實 ná ē lâi-kàu góa hiān-sı̍t
妳對我來講是舊情也綿綿 lí tùi góa lâi káng sī kū-chêng iā mî-mî
咱倆人不免爬去眠床頂 lán nn̄g lâng m̄-bián pê kàu bîn-chhn̂g téng
你的愛直接是鑽入我骱邊 lí ê ài tı̍t-chiap sī chǹg lı̍p góa kái-piⁿ

板南線頂的姼仔 pán-lâm-soàⁿ téng ê chhit-á
我知影妳孤單誠多年 góa chai-iáⁿ lí ko͘-toaⁿ chiâⁿ chē nî
看到妳俗寞的表情 khoàⁿ tio̍h lí siok-bo̍k ê piáu-chêng
我親像針塊威 góa chhan-chhiūⁿ chiam teh ui

板南線頂的姼仔 pán-lâm-soàⁿ téng ê chhit-á
我知影妳俗寞誠多眠 góa chai-iáⁿ lí siok-bo̍k chiâⁿ chē biân
無要緊 無要緊 無要緊 Bô iàu-kín bô iàu-kín bô iàu-kín
我會陪妳生後生 góa ē pôe lí seⁿ hāu-siⁿ

我夢中的妳 góa bāng-tiong ê lí
哪會來到我現實 ná ē lâi-kàu góa hiān-sı̍t
妳佮我根本是天生一對 lí kah góa kin-pún sī thian-seng chı̍t tùi
不免煩惱 妳的未來 m̄-bián hoân-ló lí ê bī-lâi
規氣全部攏交予我決定 kui khì choân-pō͘ lóng kau hō͘ góa lâi koat-tēng

板南線頂的姼仔 pán-lâm-soàⁿ téng ê chhit-á
我知影妳孤單誠多年 góa chai-iáⁿ lí ko͘-tan chiâⁿ chē nî
看著妳俗寞的表情 khan tek jíⁿ siok-bo̍k--ê piáu-chêng
我親像針塊威 góa chhan-chhiūⁿ chiam khoài ui

板南線頂的姼仔 pán lâm sàn téng--ê chhe jí
我知影妳俗寞誠多眠 góa chai-iáⁿ lí siok-bo̍k chiâⁿ chē biân
無要緊 無要緊 無要緊 bô iàu-kín bô iàu-kín bô iàu-kín
我會陪妳生後生 góa ē pôe lí seⁿ hāu-siⁿ

板南線頂的姼仔 pán-lâm-soàⁿ téng ê chhit-á
生查某囝嘛可以 seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ mā khó-í
重點不是咱的未來 tiōng-tiám m̄-sī lán ê bī-lâi
是生囝的過程 sī seⁿ-kiáⁿ ê kè-thêng

板南線頂的姼仔 pán-lâm-soàⁿ téng ê chhit-á
我知影妳俗寞誠多年 góa chai-iáⁿ lí siok-bo̍k chiâⁿ chē nî
無要緊 無要緊 無要緊 bô iàu-kín bô iàu-kín bô iàu-kín
明仔載去恁兜提親 bîn-á-chài khì lín tau thê-chhin

...查看更多 收合