According to your device's language settings, we also offer English (Global).
拜六
拜六

拜六

Alternative不是路

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

拜六

拜六

百合花
百合花

發布時間 2022-05-08


介紹

「拜六」(2021)
[pài-la̍k]
收錄於百合花的不是路專輯

'Saturday' (2021)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Road to...’ (不是路).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、陳奕欣)、鄭各均
製作:鄭各均
錄音/混音/後期:鄭皓文
主唱/和聲/電吉他/⽉琴:林奕碩
⾙斯:林威佐
⿎組:陳奕欣
鑼⿎/絃仔:林宸弘
鼓組技師:莊開旭
英文翻譯:孫博萱

...查看更多 收合

歌詞

六⽉⽇頭曝
lak̍ -geh̍ lit̍ -thâu phak̍
六⽉陽光曬
Baking in the June sun

規⾝軀汗強欲反腹
kui-sin-khu kuānn kiōng-beh píng-pak
全⾝是汗感到反胃
Nauseated, soaked in sweat

熱甲、熱甲
lua̍h kah、lua̍h kah
好熱、好熱
Hot, too hot

機會來總也是愛把握
ki-huē lâi tsóng iā sī ài pá-ak
機會來了也是得把握
But still must grab opportunities as they come

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

聽我放⾳樂
thiann guá pàng im-ga̍k
聽我放⾳樂
Listen to my set

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

共⼯課擲挕捒
kā khang-khuè tàn hìnn-sak
把⼯作扔掉吧
Throw away your work

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【間奏接「江湖調」選段】
我來放歌囉、予恁聽哩
guá lâi pàng-kua lo、hōo lín thiann li
我來放歌給你們聽
Let me play some music for all of you

無欲抾錢喔、免著驚喂
bô-beh khioh-tsînn ooh、bián tio̍h-kiann ueh
不⽤付錢、別緊張
It’s free, no sweat

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⾝軀被束縛
sing-khu pī sok-pa̍k
⾝體被束縛
Body is trapped

感覺無感覺
kám-kak bô kám-kak
感覺沒有感覺
I feel that I can’t feel

無靈魂親像空殼
bô lîng-hûn tshiūnn khang-khak
沒有靈魂就像空殼
Soulless as if a shell

換衫、換衫
uānn sann、uānn sann
換裝、換裝
Costume change, costume change

打扮穿插也是著顯⽬
tánn-pān tshīng-tshah iā sī tio̍h hiánn-ba̍k
打扮穿著還是得顯⽬
Appearances must be kept up

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

聽我放⾳樂
thiann guá pàng im-ga̍k
聽我放⾳樂
Listen to my set

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

將你拆食落腹
tsiong lí thiah-tsia̍h-lo̍h-pak
佔有你的⼀切
I will devour you

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

聽我的⾳樂
thiann guá ê im-ga̍k
聽我的⾳樂
Listen to my music

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

做伙落地獄
tsò-hué lo̍h tē-ga̍k
⼀起下地獄
To hell together

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

聽我放⾳樂
thiann guá pàng im-ga̍k
聽我放⾳樂
Listen to my set

拜六、拜六
pài-la̍k、pài-la̍k
禮拜六、禮拜六
Saturday, Saturday

將家⼰擲挕捒
tsiong ka-kī tàn hìnn-sak
把⾃⼰扔掉吧
Throw Self away

...查看更多 收合


jake5060

一年來聽不下一百次,前天Spotify的不是路專輯突然不能聽了,來這繼續聽~

8 個月前 ・0 個喜歡
YAMOO

喜欢啊,在大陆怎么都听不到的,好可惜