According to your device's language settings, we also offer English (Global).
跤麻麻
跤麻麻

跤麻麻

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

跤麻麻

跤麻麻

百合花
百合花

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-06


介紹

「跤麻麻」(2019)
[Kha-Bâ-Bâ]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Legs Tingling' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/木吉他/直笛:林奕碩
木Bass:林威佐
主唱/沙鈴/三角鐵:邱莉舒
特別感謝:俞友楨
-
英文翻譯:陳思愚

...查看更多 收合

歌詞

跤麻麻
Kha-Bâ-Bâ
Legs Tingling

詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均

行路雙跤會麻
Kiânn-lōo siang kha ē bâ
走路雙腳會麻
I walk with my legs tingling

坐車尻川會疼
Tsē-tshia kha-tshng ē thiànn
坐車屁股會疼
I sit on a car with my ass aching

招我去爬山
Tsio guá khì peh-suann
邀我去登山
Invite me to a mountain climbing

我甘願倒咧塗跤
Guá kam-guān tó leh thôo-kha
我寧願躺在地上
I would rather lie on the floor

聽你咧唱歌
Thiann lí leh tshiùnn-kua
聽你在唱歌
Your glib talk

講甲遮好聽
Kóng kah tsiah hó-thiann
說得好聽
Sounds as sweet as a song

是我家己不應該
Sī guá ka-kī put ing-kai
是我自己不應該
Is it all my fault

也是你來共我陷害
Iā sī lí lâi kā guá hām-hāi
還是你陷害了我嗎
Or did you set me up

你哪會無愛予我知
Lí ná ē buaih hōo guá tsai
你為何不讓我知道
Why don’t you let me know

你哪會遮悲哀
Lí ná ē tsiah pi-ai
你為何如此悲哀
Why are you being so sorrowful

你當做我毋知
Lí tòng-tsò guá m̄ tsai
你當我不知道
You thought I knew nothing

攏是你咧安排
Lóng sī lí teh an-pâi
都是你在安排
About all your arranging

人講會跋才會大
Lâng kóng ē pua̍h tsiah ē tuā
人們說會跌才會成長
‘Learn to walk by Learn to fall.’

我垃圾食嘛垃圾大
Guá lah-sap tsia̍h mah lah-sap tuā
我吃得骯髒也骯髒地長大了
I grew up living carelessly

人講無行袂出名
Lâng kóng bô kiânn buē tshut-miâ
人們說坐而言不如起而行
‘Actions speak louder than words.’

我蹛佇厝內嘛真好命
Guá tuà tī tshù-lāi mah tsin hó-miā
我待在家裡也是很好命
I’m having good life by staying at home

日頭強欲落山
Li̍t-thâu kiōng-beh lo̍h-suann
太陽就快下山
The sun is going down

空氣愈來愈寒
Khong-khì lú lâi lú kuânn
空氣愈來愈冷
The atmosphere is freezing

逐家嘻嘻嘩嘩
Ta̍k-ke hi-hi-huā-huā
大家嬉鬧喧嘩
People horsing around

後悔敢袂傷晏
Hiō-hué kám buē siunn uànn
後悔是否太遲
Is it too late to regret

是我家己不應該
Sī guá ka-kī put ing-kai
是我自己不應該
Is it all my fault

也是你來共我陷害
Iā sī lí lâi kā guá hām-hāi
還是你陷害了我嗎
Or did you set me up

你哪會無愛予我知
Lí ná ē buaih hōo guá tsai
你為何不讓我知道
Why don’t you let me know

你哪會遮悲哀
Lí ná ē tsiah pi-ai
你為何如此悲哀
Why are you being so sorrowful

你當做我毋知
Lí tòng-tsò guá m̄ tsai
你當我不知道
You thought I knew nothing

攏是你咧安排
Lóng sī lí teh an-pâi
都是你在安排
About all your arranging

你當做我毋知
Lí tòng-tsò guá m̄ tsai
你當我不知道
You thought I knew nothing

你當做我毋知
Lí tòng-tsò guá m̄ tsai
你當我不知道
You thought I knew nothing

...查看更多 收合


ygx09109

喜欢,男声女声一起好带感