According to your device's language settings, we also offer English (Global).
早知莫投胎
早知莫投胎

早知莫投胎

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

早知莫投胎

早知莫投胎

百合花
百合花

  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-06


介紹

「早知莫投胎」(2019)
[Tsá-Tsai Mài Tâu-Thai]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'I Shouldn’t Have Reincarnated' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/木吉他/月琴/直笛:林奕碩
Bass:林威佐
合聲/鼓組:邱莉舒
殼仔絃:林宸弘
-
英文翻譯:陳思愚

...查看更多 收合

歌詞

早知莫投胎
Tsá-Tsai Mài Tâu-Thai
I Shouldn’t Have Reincarnated
詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均
(殼仔絃:林宸弘)

睏傷濟,啊有法度
Khùn siunn-tsuē,ah ū huat-tōo
睡太多,有什麼辦法
Too much sleep, couldn’t help it

只好繼續睏甲隔轉工啊
Tsí-hó kè-sio̍k khùn kah keh-tńg-kang ah
只好繼續睡到隔天
So sleep till the next day

姑不,姑不而將
Koo-put,koo-put-lî-tsiong
姑且不,姑且不得已而將就
Just, just settle for it

無是欲按,無是欲按怎樣
Bô sī beh án,bô sī beh án-tsuánn-iūnn
不然是要,不然是要怎樣
Or what, or what should I do

你上賢、你上巧,我上衰潲
Lí siōng gâu、lí siōng khiáu,guá siōng sue-siâu
你最厲害、你最聰明,我最倒楣
You’re the best, you’re the smartest,
I am the rottenest

早知早知當初莫投胎
Tsá-tsai tsá-tsai tong-tshoo mài tâu-thai
早知早知當初就不投胎
I shouldn’t have reincarnated

好哩佳哉,無講蓋失敗
Hó-lí-ka-tsài,bô-kóng kài sit-pāi
幸好,不至於太失敗
Luckily, not a complete loser

我這世人毋捌看人親像我
Guá tsit-sì-lâng m̄ bat khuànn-lâng tshin-tshiūnn guá
我這輩子不曾見過有人像我一樣
I’ve never seen anyone like me

三更半暝啉咖啡
Sann-kinn-puànn-mî lim ka-pi
三更半夜喝咖啡
Having midnight coffee

心臟袂堪
Sim-tsōng buē-kham
心臟無法承受
My heart can’t stand anymore

早知早知當初莫投胎
Tsá-tsai tsá-tsai tong-tshoo mài tâu-thai
早知早知當初就不投胎
I shouldn’t have reincarnated

好哩佳哉,無講蓋失敗
Hó-lí-ka-tsài,bô-kóng kài sit-pāi
幸好,不至於太失敗
Luckily, not a complete loser

早知早知當初若先知
Tsá-tsai tsá-tsai tong-tshoo ná sing-tsai
早知早知當初若先知
I should have known earlier

何必擱再來,何必擱再來
Hô-pit koh-tsài lâi,hô-pit koh-tsài lâi
何必又再來,何必又再來
Why come again, why come again

講甲到就愛做甲到
Kóng kah kàu tō ài tsò kah kàu
說得到就得做得到
Do do what you say

若袂曉就毋通假賢
Ná buē-hiáu tō m̄-thang ké-gâu
若不懂就別自作聰明
Don’t be a wise guy if you know nothing

我欲去提錢來分逐家
Guá beh khì thê tsînn lâi pun ta̍k-ke
我要去拿錢分大家
I will share money with everybody

我欲去提你的錢來分逐家
Guá beh khì thê lí ê tsînn lâi pun ta̍k-ke
我要去拿你的錢來分大家
I will share your money with everybody

我欲去提你的錢來分逐家
Guá beh khì thê lí ê tsînn lâi pun ta̍k-ke
我要去拿你的錢來分大家
I will share money with everybody

...查看更多 收合