草山落大雪
草山落大雪

草山落大雪

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

草山落大雪

草山落大雪

百合花
百合花

8 月

27

2022 The Next Big Thing 大團誕生(台中場2)


  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-06


介紹

「草山落大雪」(2019)
[Tsháu-Suann Lo̍h Tuā Seh]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Heavy Snowfall In Tsháu-Suann' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/電吉他/合成器/直笛:林奕碩
Bass:林威佐
合聲/鼓組:邱莉舒
-
英文翻譯:陳思愚

...查看更多 收合

歌詞

草山落大雪
Tsháu-Suann Lo̍h Tuā Seh
Heavy Snowfall In Tsháu-Suann
詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均

敢欲佮我扯
Kám beh kah guá tshé
難道說要分手
Are we gonna break up

敢會擱再會
Kám ē koh tsài-huē
會不會再見面
Are we gonna meet again

敢欲繼續冤家
Kám beh kè-sio̍k uan-ke
難道要繼續爭吵
Or are we gonna fight till the end

敢會當挽回
Kám ē-tàng bán-huê
能不能挽回
Do I have a chance to retrieve

欠你一句我愛你
Khiàm lí tsi̍t kù guá ài lí
欠你一句我愛你
I owe you an “I love you”

欠你誠久我愛你
Khiàm lí tsiânn kú guá ài lí
欠你一句我愛你
I owe you an “I love you” for so long

因為我睏去
In-uī guá khùn khì
因為我睡著了
Because I fell asleep

草山落大雪
Tsháu-Suann lo̍h tuā seh
草山下大雪
In Tsháu-Suann, snow falls heavily

昨暗無蓋被
Tsa-àm bô kah-phē
昨晚沒蓋被子
Yesterday I slept without blanket

共你敲電話
Kā lí khà tiān-uē
打了電話給你
I called you

攏無講話
Lí lóng bô kóng-uē
你都沒說話
But you never speak

欠你一句我愛你
Khiàm lí tsi̍t kù guá ài lí
欠你一句我愛你
I owe you an “I love you”

欠你誠久我愛你
Khiàm lí tsiânn kú guá ài lí
欠你一句我愛你
I owe you an “I love you” for so long

因為我睏去
In-uī guá khùn khì
因為我睡著了
Because I fell asleep

因為我睏去
In-uī guá khùn khì
因為我睡著了
Because I fell asleep

...查看更多 收合


合法遛鳥俠

合法遛鳥俠・1 年前

我很好奇現在的年輕人們
八小時工作之後
還有體力去談戀愛嗎?😆
繳完房租、水電、
生活基本開銷⋯⋯
存錢買自己想要的東西後
還有經費談戀愛嗎?
還是下班後都累到
連和愛人說一句
我愛你的力氣都沒有
累到直接睡著?