According to your device's language settings, we also offer English (Global).
𨑨迌
𨑨迌

𨑨迌

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

𨑨迌

𨑨迌

百合花
百合花

12 月

10

【 2023 獨書祭 —— 書市集.跨域論壇.音樂祭 】- 12/10


  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-06


介紹

「𨑨迌」(2019)
[Tshit-Thô]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Have Fun' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/電吉他/直笛:林奕碩
Bass:林威佐
合聲/鼓組:邱莉舒
鋼琴:王重陽
薩滿鼓:吳欣澤
-
英文翻譯:陳思愚

...查看更多 收合

歌詞

𨑨迌
Tshit-Thô
Have Fun
詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均
(鋼琴:王重陽/薩滿鼓:吳欣澤)

衫仔褲穿歪歪
Sann-á-khòo tshīng uai-uai
衣服褲子穿得歪七扭八
Shabby clothes

面腔激歹歹
Bīn-tshiunn kik pháinn-pháinn
面色裝得兇狠猙獰
Threatening appearance

褲底藏一支ガス銃
Khòo-té tshàng tsit ki ga-suh-tshìng
褲子裡藏了一把瓦斯槍
Hiding a gas gun inside the trousers

講這講彼 講彼講這
Kóng-tse kóng-he kóng-he kóng-tse
說這個說那個 說那個說這個
Talking about this and talking about that

攏傷濟
Lóng siunn-tsuē
都太多餘
All seemed groundless

狗咧喈 貓咧哼
Káu leh kainn niau leh hainn
狗在哀叫 貓在呻吟
Dogs howl, cats mourn

明仔載來相刣
Mîn-á-tsài lâi bîn-á-tsài
明天要來互砍
Gonna stab each other tomorrow

(阿彌陀佛、南無阿彌陀佛)
(Oo-mí-tôo-hu̍t、Lâm-bô-oo-mí-tôo-hu̍t)
(阿彌陀佛、南無阿彌陀佛)
Amitabha, Amitabha

這支菜刀做你夯去刜
Tsi̍t ki tshài-to tsò lí giâ khì phut
這把菜刀讓你拿去砍
Take the kitchen knife with you and stab

刜啊刜 刜啊刜
Phut-a-phut phut-a-phut
砍啊砍 砍啊砍
Stab it! Stab it

刜著一个死人窟
Phut tioh tsit lê sí-lân-khut
砍到了一個死人窟
Stab into a dead body

咿呀嘿是阿彌陀佛
I-a-he sī oo-mí-tôo-hu̍t
咿呀嘿是阿彌陀佛
Ah that’s Amitabha

頭殼全袋屎、頭殼全袋屎
Thâu-khak tsuân tē sái、Thâu-khak tsuân tē sái
腦袋全裝屎、腦袋全裝屎
Having shit for brains, having shit for brains

頭殼全袋屎、頭殼全袋屎
Thâu-khak tsuân tē sái、Thâu-khak tsuân tē sái
腦袋全裝屎、腦袋全裝屎
Having shit for brains, having shit for brains

頭殼全袋屎、頭殼全袋屎
Thâu-khak tsuân tē sái、Thâu-khak tsuân tē sái
腦袋全裝屎、腦袋全裝屎
Having shit for brains, having shit for brains

頭殼全袋屎、袋屎嘛袂䆀
Thâu-khak tsuân tē sái、Tē sái mā buē-bái
腦袋全裝屎、裝屎也不賴Having shit for brains, that kind of make sense

...查看更多 收合