According to your device's language settings, we also offer English (Global).
緊中冷
緊中冷

緊中冷

Alternative燒金蕉

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

緊中冷

緊中冷

百合花
百合花

  • 編輯推薦


發布時間 2019-09-06


介紹

「緊中冷」(2019)
[Kín Tông Líng]
收錄於百合花的燒金蕉專輯

'Coldness in fast-moving world' (2019)
is a song by Lilium (百合花) from their album ‘Burnana’ (燒金蕉).

[音樂]
詞曲:林奕碩
編曲:百合花(林奕碩、林威佐、邱莉舒)、鄭各均
製作/混音/後期:鄭各均
錄音:鄭皓文
主唱/電吉他/月琴/直笛:林奕碩
Bass:林威佐
合聲/鼓組:邱莉舒
北管鑼鼓/鼓吹:林宸弘
-
英文翻譯:陳思愚

...查看更多 收合

歌詞

緊中冷
Kín Tông Líng
Coldness in fast-moving world
詞:林奕碩
曲:林奕碩
編:百合花、鄭各均
(北鼓、通鼓、鈔、響盞、大小鑼、鼓吹:林宸弘)

【官話口白】
出自北管新路戲曲「三進士」

(山西饑荒有三載)
(San-Si ki-huang iu san tsai)
A famine of three years in shanxi

(樹無葉來草無根)
(Su bu ie lai tsau bu ken)
Grasses grew without roots, trees grew without leaves

(老者命喪九泉下)
(Lau-tse bin song kiu tshuan hia)
Elderly lay, into the graves

(少年逃難奔四方)
(Sau-lian thau-lan pen sir huang)
Teenage escaped, in all kinds of ways
____________________

大馬路沖沖滾
Tuā bé-lōo tshiâng-tshiâng-kún
大馬路上熱鬧繁華
Bustling avenue

我煞起加輪筍
Guá suah khí ka-lûn-sún
我卻打了個冷顫
But gives me a chill

風不調雨不順
Hong put tiâu ú put sūn
風不調雨不順
Sharp wind, heavy rain

無時無陣
Bô sî bô tsūn
飄忽不定
Place to place

想欲做想欲學
Siūnn-beh tsò siūnn-beh o̍h
想要做想要學
Wants to do and wants to learn

攏咧想,無去做
Lóng leh siūnn,bô khì tsò
都只是在想,沒有去做
Still planning, not yet working on it

(空、思、夢、想)
(Khang-su-bāng-sióng)
(空、思、夢、想)
Fan-ta-sy

小寡可惜無打緊
Sió-kuá khó-sioh bô-tánn-kín
稍微可惜不打緊
Sad but never mind.

成功失敗阮無愛揀
Sîng-kong sit-pāi gún buaih kíng
成功失敗我不想選
Refuse to choose from success and failure

世界愈行愈緊
Sè-kài lú kiânn lú kín
世界愈走愈快
When the world moves faster

人就愈來愈冷
Lâng tiō lú lâi lú líng
人就愈來愈冷
People gets colder

天氣若愈來愈冷
Thinn-khì ná lú lâi lú líng
天氣若愈來愈冷
When the weather becomes colder

人就愈行愈緊
Lâng tiō lú kiânn lú kín
人就愈走愈快
People moves faster

...查看更多 收合