According to your device's language settings, we also offer English (Global).
05 站在這個所在
05 站在這個所在

05 站在這個所在

Metal時間呼咱的話

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

05 站在這個所在

05 站在這個所在

Out Of Survive
Out Of Survive

  • 編輯推薦


發布時間 2014-12-26


歌詞

有一種無奈 在心肝內
抵這個社會隴係白賊
前途黯淡 想起心寒
但阮無放棄 阮ㄟ未來

環境所逼 逼阮放棄
放棄阮就往生
阿咱ㄟ朋友 雙腳佇呼災
大聲堆挖喊出 哩娘機掰

阮ㄟ心事 哩無聽見 馬係走落去
阮無求你 齁阮蝦米 嘛係愛堅持

站在這個所在 阮無悲哀
哩哪係有甘苦 丟愛想看賣
明阿宰ㄟ透早 美好ㄟ幾鋼
鳥仔哪係愛飛 丟賣驚風雨霜雪

站在這個所在 阮無悲哀
哩哪係有甘苦 丟愛想看賣
明阿宰ㄟ透早 美好ㄟ幾鋼
鳥仔哪係愛飛 丟愛找有蟲吃

...查看更多 收合