According to your device's language settings, we also offer English (Global).
02 風吹沙
02 風吹沙

02 風吹沙

Metal時間呼咱的話

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

02 風吹沙

02 風吹沙

Out Of Survive
Out Of Survive

發布時間 2014-12-25


歌詞

悉安抓ㄟ還擱底加
悉安抓哪ㄟ還擱躊躇底加
有魂無體 親像一塊柴
撒無方向 親像鬼打牆

哩係勒煩惱啥
少年ㄟ 哩還擱勒煩惱啥
無啥米好驚 橫直一條命
哩袂孤單 咱做伙 行!

朋友阿! 哩來嘎阮道相挺
眾神明 望恁丟愛嘎阮保庇
未來日子 社會風浪起伏沉
請恁保庇 阮目睭丟愛張呼金
哪想丟對挖共ㄟ威

親像一陣風對臉吹
哩甘係鬥陣ㄟ那個人
哩甘有放袂記咱ㄟ夢

哇蝦米攏交給哩 哩無通反背我

哪想丟對挖共ㄟ威
親像一陣風對臉吹
哩甘係鬥陣ㄟ那個人
哩甘有放袂記咱ㄟ夢

哪想丟對挖共ㄟ威(對挖共ㄟ威)
哇佇低家挖無怨嗟
哩甘係鬥陣ㄟ那個人(鬥陣ㄟ那個人)
走石飛砂 凌遲ㄟ聲

...查看更多 收合