上帝欲開路2013
上帝欲開路2013

上帝欲開路2013

Religion2013教會詩班獻詩

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

上帝欲開路2013

上帝欲開路2013

alim
alim

發布時間 2013-01-29


歌詞

~ 上帝欲開路 ~

上帝欲開路 當我行無路的時 我知祂惦佇阮中間 上帝欲為我開路
祂欲引導我 惦佇祂安穩身邊 逐日賜我氣力愛心 上帝欲開路 上帝欲開路

祂欲引導我 行過死蔭的曠野 我欲尋著活命的水泉
天地攏欲毀無 祂的話永遠佇哋 祂欲行新的奇妙

上帝欲開路 當我行無路的時 我知祂惦佇阮中間 上帝欲為我開路
祂欲引導我 惦佇祂安穩身邊 逐日賜我氣力愛心 上帝欲開路 上帝欲開路

...查看更多 收合