According to your device's language settings, we also offer English (Global).
2010一步一步
2010一步一步

2010一步一步

Religion2012教會詩班獻詩

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

2010一步一步

2010一步一步

alim
alim

發布時間 2012-10-23


介紹

入我心, 現代台語讚美詩歌集, 鄭明堂譯.

...查看更多 收合

歌詞

一步, 一步 台譯: 鄭明堂

有時我掛慮, 真想欲知影, 我的頭前與我的未來,
總是主叫我著來跟隨祂, 學習完全交託, 祂欲掌管未來.

一步一步, 祂引導閣保護, 祂瞭解我, 亦知我需要,
我嘸知我將來欲行叨位去, 所以我一步一步來跟隨我主.

主曾講放落你重擔與所有掛慮, 欲呷啥物與欲穿哈物,
著先求祂的國與求祂的義, 祂欲賜你一切親像你惦佇天.

一步一步, 祂引導閣保護, 祂瞭解我, 亦知我需要,
我嘸知我將來欲行叨位去, 所以我一步一步來跟隨我主.

一步一步, 祂引導閣保護, 祂瞭解我, 閣知我需要,
我嘸知我將來欲行叨位去, 所以我一步一步來跟隨我主.

所以我一步一步來跟隨, 來跟隨我主.

...查看更多 收合