下夜 Midnight
下夜 Midnight

下夜 Midnight

Singer / Songwriter虛空現下 Return To Reality

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

下夜 Midnight

下夜 Midnight

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

10 月

16

桃園鐵玫瑰音樂節售票演唱會:貝克小姐X黃宇寒


  • 編輯推薦


發佈時間 2021-09-01


介紹

-

歌詞中描繪失眠情狀,指向新專輯在創作主題上面對的兩種巨大失語:個人之於整個社會無力改變的失語,以及生者與亡者之間、縱然千字萬句也沒有回聲的失語。

面對巨大的靜默,她並不亟於立刻得到答案,也對每一個在深夜裡遲疑的人說:你並不需要為選擇等待感到懷疑。

與自己交談所花費的時間,永遠不是浪費。
讓聽見的人慢下來,也告訴我們,緩慢並不等於不會抵達。

-

【音樂製作及工作團隊】

製作人 Producer:林易祺 LNiCH。
執行製作 Executive Producer:郭冠鑫 Attis。
編曲 Music Arranger:黃宇寒 Huang Yu Han、舒國銘 Shu Shu。
和聲&和聲編寫 Chorus & Chorus Arrangement:黃宇寒 Huang Yu Han。
法國號 French Horn:舒國銘 Shu Shu。
木吉他 Acoustic Guitar:黃宇寒 Huang Yu Han、舒國銘 Shu Shu。
錄音師 Recording Engineers:郭冠鑫 Attis。
錄音室 Recording Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
混音師 Mixing Engineer:林易祺 LNiCH。
混音錄音室 Mixing Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
母帶後期處理製作人 Mastering Producer:林易祺 LNiCH。
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer:Matty Harris @ Class A Mixing and Mastering Studios。
客語歌詞校正指導 Language counselor of Hakka lyrics:邱新春 Sin Chun Ciou。
羅馬拼音翻譯 Romanization Translation:王興寶 Xing bao Wang。

-

...查看更多 收合

歌詞

詞 Lyricist:黃宇寒 Huang Yu Han。
曲 Composer:黃宇寒 Huang Yu Han、舒國銘 Shu Shu。

半夜 睡毋落覺
ban ia soi mˇlog gau
起身 看等天窗
hiˋsiinˊkon denˋtienˊcungˊ
心頭个思戀漸漸仔出現
ximˊteuˇge siiˊlien qiam qiam eˋcudˋhien
想念个滋味當甘甜
xiongˋngiam ge ziiˊmi dongˊgamˊtiamˇ

桌頂 放等相片
zogˋdangˋ biong denˋxiong pienˋ
回想 還細時節
fiˇxiongˋ hanˇse siiˇjiedˋ
心肝肚酸甜苦辣全出現
ximˊgonˊduˋsonˊtiamˇfuˋlad qionˇcudˋhien
尋毋著 完美个世界
qimˇmˇdoˋ vanˇmiˊge sii gie

反躁个夜 伸亻厓一儕
fanˋcau ge ia cunˊngaiˇidˋsaˇ
孤獨个感覺 想去想轉
guˊtud ge gamˋgogˋ xiongˋhi xiongˋzonˋ
無麼个想法 還係清醒
moˇmagˋge xiongˋfabˋ hanˇhe qinˊxiangˋ

星光半夜 坐在眠床頂
sangˊgongˊban ia coˊcai minˇcongˇdangˋ
這下已經到更深夜靜
liaˋha iˋginˊdo gangˊciimˊia qin
恁多个想法 無人知阿
anˋdoˊge xiongˋfabˋ moˇnginˇdiˊa
欣賞在夜深摎自家對話
himˊsongˋcai ia ciimˊlauˊqidˋgaˊdui fa
安定个心啊
onˊtin ge ximˊa

隔夜 睡欸落覺
gagˋia soi eˋlog gau
來這 夢肚遊寮
loiˇiaˋ mung duˋiuˇliau
心頭个平靜漸漸仔出現
ximˊteuˇge pinˇqin qiam qiam eˋcudˋhien
解開个滋味當甘甜
giedˋkoiˊge ziiˊmi dongˊgamˊtiamˇ

(中文翻譯)

半夜 毫無睡意
爬起身 望向天窗
心頭的眷戀漸漸地出現
想念的滋味很是甜美

桌上 擺放著照片
回憶 年輕時光
內心的酸甜苦辣全出現
找不著 完美的世界

失眠的夜晚 剩我自己
孤獨的感覺 輾轉反側
毫無念頭 還仍清醒

三更半夜 坐在床上
如今已經處在一片寂靜中
內心想法 無人知曉
欣賞在夜深和自己對話
平靜的心啊

隔夜 睡意襲來
來這 夢裡遊玩
心頭的平靜漸漸地出現
解開的滋味 很是甘甜

...查看更多 收合