影戲人 Theatrical
影戲人 Theatrical

影戲人 Theatrical

Singer / Songwriter虛空現下 Return To Reality

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

影戲人 Theatrical

影戲人 Theatrical

黃宇寒 Han
黃宇寒 Han

11 月

7

黃宇寒 Han《下線/空虛 Return To Reality》演唱會


  • 編輯推薦


發佈時間 2021-09-01


介紹

-

沒有人真正關心,多半只是好奇。

歷經前三曲對他人的思索,黃宇寒將目光拉回自己:身為公眾目光下的表演者,那些注視是真的想要了解,還是因為被娛樂而暫時停留?

輕巧曲風,是面對自己或許僅是丑角的苦中做戲——至少,自己的悲劇可能是別人的喜劇。

-

【音樂製作及工作團隊】

製作人 Producer:林易祺 LNiCH。
執行製作 Executive Producer:郭冠鑫 Attis。
編曲 Music Arranger:黃宇寒 Huang Yu Han 、張天偉 Myles Chang、逄捷 Chieh Pang、卞宗仁 John Pien、曾景崧 Relaxx Tseng。
和聲&和聲編寫 Chorus & Chorus Arrangement:黃宇寒 Huang Yu Han。
電吉他 Electric Guitar:張天偉 Myles Chang。
鍵盤 Keyboard:卞宗仁 John Pien。
電貝斯 Electric Bass:逄捷 Chieh Pang。
爵士鼓 Drums:曾景崧 Relaxx Tseng。
錄音師 Recording Engineers:林易祺 LNiCH、郭冠鑫 Attis。
錄音室 Recording Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
混音師 Mixing Engineer:林易祺 LNiCH。
混音錄音室 Mixing Studio:給樂音樂 Gather Music Studio。
母帶後期處理製作人 Mastering Producer:林易祺 LNiCH。
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer:Matty Harris @ Class A Mixing and Mastering Studios。
專輯創作室 Music Composing House:節律音樂 R N' M Music Studio。
客語歌詞校正指導 Language counselor of Hakka lyrics:邱新春 Sin Chun Ciou。
羅馬拼音翻譯 Romanization Translation:王興寶 Xing bao Wang。

-

...查看更多 收合

歌詞

詞 Lyricist:黃宇寒 Huang Yu Han。
曲 Composer:黃宇寒 Huang Yu Han、張天偉 Myles Chang、逄捷 Chieh Pang、卞宗仁 John Pien、曾景崧 Relaxx Tseng。

有幾多話亻厓無講過
iuˊgiˋdoˊfa ngaiˇmoˇgongˋgo
也係對你噭?
ia he dui ngˇgieu
恁樣 前因後果 全全無共樣
anˋngiongˇ qienˇinˊheu goˋ qionˇqionˇmoˇkiung iong

有幾多人亻厓無見過
iuˊgiˋdoˊnginˇngaiˇmoˇgien go
還係無人聽亻厓講
hanˇhe moˇnginˇtangˊngaiˇgongˋ
恁樣 正經好無? 要仰般形正會中意
anˋngiongˇ ziin ginˊhoˋmoˇ oi ngiongˋbanˊhinˇzang voi zung i

其實亻厓自家乜知
kiˇsiid ngaiˇqidˋgaˊme diˊ
解答佢毋在最尾
gieˋdabˋgiˇmˇdi zui miˊ
狼狽 像撮把戲
longˇbi qiong codˋbaˋhi
問麼人 詐毋知 仰會知
mun maˋnginˇ za mˇdiˊ ngiongˋvoi diˊ

有恁多事亻厓經歷過
iuˊanˋdoˊsii ngaiˇginˊlid go
也會笑會噭
ia voi seu voi gieu
恁樣 盡力就好 就毋使汝來教亻厓做
anˋngiongˇ qin lid qiu hoˋ qiu mˇsiiˋngˇloiˇgauˊngaiˇzo

其實亻厓自家乜知
kiˇsiid ngaiˇqidˋgaˊme diˊ
解答佢毋在最尾
gieˋdabˋgiˇmˇdi zui miˊ
狼狽 像撮把戲
longˇbi qiong codˋbaˋhi
問麼人 詐毋知 仰會知
mun maˋnginˇ za mˇdiˊ ngiongˋvoi diˊ

其實亻厓自家乜知
kiˇsiid ngaiˇqidˋgaˊme diˊ
解答佢毋在最尾
gieˋdabˋgiˇmˇdi zui miˊ
狼狽 像撮把戲
longˇbi qiong codˋbaˋhi
問麼人 詐毋知 仰會知
mun maˋnginˇ za mˇdiˊ ngiongˋvoi diˊ

早就無想面對
zoˋqiu moˇxiongˋmien dui
像裝扮主角影戲
qiong zongˊban zuˋgogˋiangˋhi
麻痺 像樵頭戲
maˇbi qiong ceuˇteuˇhi
有麼人 想要知 緊入心
iuˊmaˋnginˇ xiongˋoi diˊ ginˋngib ximˊ

(中文翻譯)

有多少話我沒說過
但還是被氣哭了
這樣 前因後果 全然不同

有多少人我沒見過
還是沒人肯聽我說
這樣 真的好嗎? 到底要怎麼做才會喜歡?

其實我懂
答案不在結尾
狼狽 像在變魔術
要問誰 裝作不知情 這樣又怎麼會知道呢

有很多事我已經歷過
會笑也會哭
這樣 盡力就好 不用你來教我怎麼做

其實我懂
答案不在結尾
狼狽 像在變魔術
要問誰 裝作不知情 這樣又怎麼會知道呢

其實我懂
答案不在結尾
狼狽 像在變魔術
要問誰 裝作不知情 這樣又怎麼會知道呢

早就不想面對
像電影的主角
麻痹 像演傀儡戲
有誰 想要知道 越看越起勁

...查看更多 收合