萬千花蕊慈母悲哀
萬千花蕊慈母悲哀

萬千花蕊慈母悲哀

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

萬千花蕊慈母悲哀

萬千花蕊慈母悲哀

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發布時間 2020-08-29


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Guitar/王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

錄製與混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪獸音樂製作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收合

歌詞

*『多羅大悲者,一切之慈母。』

下晡 一个人踮厝內
ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 猶未轉來
guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戇戇咧等 戇戇攑一支雨傘
gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

為你 幾若擺睏袂去
uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡勢 會當共你放捒
huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
氣身惱命 我哪會攏無要無緊
khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮規暝 看電火閃爍
tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍無去的人
guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
聽厝內的聲 聲聲佇咧吼
thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅來踅去 思念火燒房間
guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king


袂開的花 無欲轉來的人
buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美麗的你啊 想著你彼當時 攑懸你的旗仔
bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路邊的話 滿街路雨紛飛
lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
時代的變卦 孤單的我一个人 問天也毋捌
sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手內啥物攏無 只賰我欲予你的愛
tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 記持啊 囥佇我的心內
kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
騎你的 白馬啊 行你欲行的路
khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
風吹來 花落塗 點一欉香祈求
hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南無觀世音菩薩)
(lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若準講你 算著這齣悲劇
nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢會看顧 紲落來伊頭前 彼逝歹行的路
lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
夢中的我 看你沓沓仔行
bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在
khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的愛(規路攏是)
guá, lian-khì ê ài(kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
佇這烏暗時代(佇這烏暗時代)
tī tse oo-àm sî-tāi(tī tse oo-àm sî-tāi)
是有緣無份(想欲講出)
sī ū-iân bô-hūn(siūnn beh kóng-tshut)

寫袂了的批(的)
siá bē liáu ê phue(ê)
佮講袂煞的話(奈何)
kah kóng bē suah ê uē(nāi-hô)
(亻因) 開袂完的銃(開袂完的銃)
in khui bē uân ê tshìng(khui bē uân ê tshìng)
看人去樓空(火烌猶在)
khuànn lâng-khì lâu-khang(hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
khuànn lí, bî-bî-á tshiò
後世人再會
āu-sì-lâng tsài-huē

...查看更多 收合


鳴楓

鳴楓・2 週前

很喜歡這樣的台語歌

yyggggyyasd

yyggggyyasd・1 個月前

Amazing music! Cheers!

Sp45koe

Sp45koe・1 個月前

加油,很喜歡你們!
希望能趕快買到你們的實體專輯哈哈

FUBAR

FUBAR・2 個月前

大佛普拉斯

chenhung

chenhung・2 個月前

看到中一中牽亡魂事件立刻想到這首歌

秋度

秋度・4 個月前

这首可以说和石家庄人在一个梯队了

馬浚修 JyunJyun

馬浚修 JyunJyun・4 個月前

現在才來 對不起我來晚了

chenhung

chenhung・5 個月前

下午 一個人在家裡
西北雨 淋濕了窗外的衣服
外面的人 還沒有回來
傻傻的等 傻傻的拿著一隻雨傘

為你 好幾次都失眠
全世界 找不到你的影子
說不定 會把你拋棄
氣的半死 我怎麼會都不要緊

在這裏一個晚上 看電燈閃爍
我在這裡等待 不見的人
聽房子內的聲 每個聲音都在哭
我走來走去 思念火燒房間

不會開的花 不會回來的人
美麗的你啊 想著你在當時 揮舞你的旗子
路邊的話 滿街上雨紛飛
時代的變卦 孤單的我一個人 問天也沒辦法
手裡什麼都沒有 只剩下我要給你的愛
有血有肉的人 為什麼會下落不明

跟你的 記憶啊 放在我的心底
騎你的 白馬啊 走你要走的路

風吹來 花落土 點一支香祈求

(南無觀世音菩薩)

若是你 算到這齣悲劇
你會在意 接下來他面前那條難走的路
夢中的我 看你慢慢的走
牽你的亡魂 有一天我們一起 回去那個地方

我 枯萎的愛(整路都是)
和你 已經沈默的心(你)
在這個黑暗時代(在這個黑暗時代)
是有緣無份(想要講出)

寫不完的信(的)
和沒講完的話(奈何)
(他們) 開不完的槍(開不完的槍)
看人去樓空(煙灰還在)

雨 一點點的下落
天 一點點亮光
看你 一點點的笑
下輩子再會

Aemon_hsu0409

Aemon_hsu0409・5 個月前

這首歌無論用在什麼情境都有他的意義