萬千花蕊慈母悲哀
萬千花蕊慈母悲哀

萬千花蕊慈母悲哀

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

萬千花蕊慈母悲哀

萬千花蕊慈母悲哀

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發佈時間 2020-08-29


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Guitar/王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

錄製與混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪獸音樂製作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收合

歌詞

*『多羅大悲者,一切之慈母。』

下晡 一个人踮厝內
ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 猶未轉來
guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戇戇咧等 戇戇攑一支雨傘
gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

為你 幾若擺睏袂去
uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡勢 會當共你放捒
huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
氣身惱命 我哪會攏無要無緊
khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮規暝 看電火閃爍
tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍無去的人
guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
聽厝內的聲 聲聲佇咧吼
thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅來踅去 思念火燒房間
guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king


袂開的花 無欲轉來的人
buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美麗的你啊 想著你彼當時 攑懸你的旗仔
bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路邊的話 滿街路雨紛飛
lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
時代的變卦 孤單的我一个人 問天也毋捌
sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手內啥物攏無 只賰我欲予你的愛
tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 記持啊 囥佇我的心內
kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
騎你的 白馬啊 行你欲行的路
khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
風吹來 花落塗 點一欉香祈求
hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南無觀世音菩薩)
(lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若準講你 算著這齣悲劇
nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢會看顧 紲落來伊頭前 彼逝歹行的路
lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
夢中的我 看你沓沓仔行
bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在
khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的愛(規路攏是)
guá, lian-khì ê ài(kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
佇這烏暗時代(佇這烏暗時代)
tī tse oo-àm sî-tāi(tī tse oo-àm sî-tāi)
是有緣無份(想欲講出)
sī ū-iân bô-hūn(siūnn beh kóng-tshut)

寫袂了的批(的)
siá bē liáu ê phue(ê)
佮講袂煞的話(奈何)
kah kóng bē suah ê uē(nāi-hô)
(亻因) 開袂完的銃(開袂完的銃)
in khui bē uân ê tshìng(khui bē uân ê tshìng)
看人去樓空(火烌猶在)
khuànn lâng-khì lâu-khang(hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
khuànn lí, bî-bî-á tshiò
後世人再會
āu-sì-lâng tsài-huē

...查看更多 收合


留言

盛夏

盛夏・7 小時前

啊啊啊啊啊啊竟然是闽南语好好听啊啊啊啊啊啊啊啊啊

qwer891208

qwer891208・17 小時前

太神了啦!!! 拜託在Spotify 上!!
這一定會紅

Laun

Laun・1 天前

好聽到哭出來

SZ

SZ・1 天前

跪求放上spotify,超喜歡你們

Jacqueline Kuo

Jacqueline Kuo・2 天前

南無觀世音菩薩配上槍聲
加上後面牽魂的歌詞
哭一波QQQQ

小虾米

小虾米・3 天前

超好听

jay901113440

jay901113440・4 天前

謝謝超負荷讓我知道

jayon1991

jayon1991・4 天前

特地辦帳號來給鼓勵!
超負荷帶我來的

eric7seven

eric7seven・1 週前

感謝超負荷