According to your device's language settings, we also offer English (Global).
萬千花蕊慈母悲哀
萬千花蕊慈母悲哀

萬千花蕊慈母悲哀

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

萬千花蕊慈母悲哀

萬千花蕊慈母悲哀

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發布時間 2020-08-29


介紹

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Guitar/王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

錄製與混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪獸音樂製作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor / 李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收合

歌詞

*『多羅大悲者,一切之慈母。』

下晡 一个人踮厝內
ē-poo, tsi̍t ê lâng tiàm tshù-lāi
西北雨 沃澹窗外的衫
sai-pak-hōo, ak-tâm thang-guā ê sann
外口的人 猶未轉來
guā-kháu ê lâng iah-buē tńg--lâi
戇戇咧等 戇戇攑一支雨傘
gōng-gōng--leh tán, gōng-gōng gia̍h tsi̍t ki hōo-suànn

為你 幾若擺睏袂去
uī lí, kuí-nā pái khùn bē khì
全世界 揣袂著你的形影
tsuân-sè-kài, tshuē bē tio̍h lí ê hîng-iánn
凡勢 會當共你放捒
huān-sè, ē-tàng kā lí pàng-sak
氣身惱命 我哪會攏無要無緊
khì-sin-lóo-miā, guá ná-ē lóng bô-iàu-bô-kín

踮遮規暝 看電火閃爍
tiàm tsia kui-mê, khuànn tiān-hué siám-sih
我踮遮等待 拍無去的人
guá tiàm tsia tán-thāi, phah-bô--khì ê lâng
聽厝內的聲 聲聲佇咧吼
thiann tshù-lāi ê siann, siann-siann tī-leh háu
我踅來踅去 思念火燒房間
guá se̍h-lâi-se̍h-khì, su-liām hué sio pâng-king


袂開的花 無欲轉來的人
buē khui ê hue, bô beh tńg--lâi ê lâng
美麗的你啊 想著你彼當時 攑懸你的旗仔
bí-lē ê lí--ah, siūnn tio̍h lí hit-tong-sî, gia̍h kuân lí ê kî-á
路邊的話 滿街路雨紛飛
lōo-pinn ê uē, muá ke-lōo hōo hun-hui
時代的變卦 孤單的我一个人 問天也毋捌
sî-tāi ê piàn-kuà, koo-tuann ê guá tsi̍t ê lâng, mn̄g thinn iā m̄-bat

手內啥物攏無 只賰我欲予你的愛
tshiú lāi siánn-mih lóng bô, tsí tshun guá beh hōo lí ê ài
有血有肉的人 煞下落不明
ū hueh ū bah ê lâng, suah hē-lo̍h-put-bîng

共你的 記持啊 囥佇我的心內
kā lí ê kì-tî--ah, khǹg tī guá ê sim-lāi
騎你的 白馬啊 行你欲行的路
khiâ lí ê pe̍h-bé--ah, kiânn lí beh kiânn ê lōo
風吹來 花落塗 點一欉香祈求
hong tshue lâi, hue lo̍h-thôo, tiám tsi̍t tsâng hiunn kî-kiû
(南無觀世音菩薩)
(lâm-bû-kuan-sè-im-phôo-sat)

若準講你 算著這齣悲劇
nā-tsún kóng lí, sǹg tio̍h tsit tshut pi-kio̍k
你敢會看顧 紲落來伊頭前 彼逝歹行的路
lí kám ē khuànn-kòo, suà--lo̍h-lâi i thâu-tsîng, hit tsuā pháinn kiânn ê lōo
夢中的我 看你沓沓仔行
bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn
牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在
khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi

我 蔫去的愛(規路攏是)
guá, lian-khì ê ài(kui-lōo lóng sī)
佮你 恬去的心(你)
kah lí, tiām--khì ê sim(lí)
佇這烏暗時代(佇這烏暗時代)
tī tse oo-àm sî-tāi(tī tse oo-àm sî-tāi)
是有緣無份(想欲講出)
sī ū-iân bô-hūn(siūnn beh kóng-tshut)

寫袂了的批(的)
siá bē liáu ê phue(ê)
佮講袂煞的話(奈何)
kah kóng bē suah ê uē(nāi-hô)
(亻因) 開袂完的銃(開袂完的銃)
in khui bē uân ê tshìng(khui bē uân ê tshìng)
看人去樓空(火烌猶在)
khuànn lâng-khì lâu-khang(hué-hu iû-tsāi)

雨 微微仔落
hōo, bî-bî-á lo̍h
天 微微仔光
thinn, bî-bî-á kng
看你 微微仔笑
khuànn lí, bî-bî-á tshiò
後世人再會
āu-sì-lâng tsài-huē

...查看更多 收合


andy65029

第一次聽。就直接愛上了

5 個月前 ・1 個喜歡
andy65029

加油。堅持夢想
保持本心
第一次聽。就迷戀了

5 個月前 ・3 個喜歡
Talisker1984

每天都要聽,最愛的台語歌。

9 個月前 ・1 個喜歡
嚕咪go.go.run

ʕ •ᴥ•ʔ🖤૮( ̳ т ̫ т ̳ )ა我在大港已圓寂

luvsicpt40536

想问下夏子会客家话或者有翻唱过客家话歌曲吗,我是客家人0.0

sulily2733

神曲~循環中🔄感觸良多!