According to your device's language settings, we also offer English (Global).
這該死的拘執佮愛
這該死的拘執佮愛

這該死的拘執佮愛

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

這該死的拘執佮愛

這該死的拘執佮愛

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發布時間 2019-05-03


介紹

*2019/05/03 First ver.:https://youtu.be/utxHZq9Nxm4

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

電吉他 Guitar/王家權 Hunter Wang
主唱 Vocal/夏子 Natsuko

錄製與混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪獸音樂製作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收合

歌詞

你的心 親像花
lí ê sim, tshin-tshiūnn hue
無人應 隨蔫去
bô lâng ìn, suî lian-khì
你愛的人 誠固執
lí ài ê lâng, tsiânn kòo-tsip
予伊的夢 伊提袂起
hōo i ê bāng, i the̍h bē khí

你是一个 如此溫柔的人
lí sī tsi̍t ê, lû-tshú un-liû ê lâng
你應該 愛你值得愛的人
lí ing-kai, ài lí ta̍t-tit ài ê lâng
但是 頭前有我欲行的路
tān-sī, thâu-tsîng ū guá beh kiânn ê lōo
毋知你敢會了解
m̄ tsai lí kám-ē liáu-kái

是按怎拆開你的 心肝內底
sī-án-tsuánn thiah-khui lí ê sim-kuann lāi-té
會看著 暗淡的愛流成水
ē khuànn-tio̍h, àm-tām ê ài lâu sîng tsuí
當我越頭離開時 心內亂雨紛飛
tǹg guá ua̍t-thâu lī-khui sî, sim-lāi luān-ú-hun-hui

因為你 的眼神
in-uī lí ê gán-sîn
戇戇咧望 真毋願
gōng gōng teh bāng, tsin m̄-guān

若是你 會當看著 (亻因)佇咧彼搭
nā-sī lí, ē-tàng khuànn-tio̍h in tī-leh hit-tah
咱就會使 做伙搝彼陣落水的人
lán tio̍h ē-sái, tsò-hué giú hit tīn lo̍h-tsuí ê lâng
伊寫的彼條歌 是拆破生死的紙
i siá ê hit tiâu kua, si thiah-phuà senn-sí ê tsuá
敢講你 真正攏無感覺
kám-kóng lí, tsin-tsiànn lóng bô kám-kak

是按怎拆開你的 心肝內底
sī án-tsuánn thiah-khui lí ê sim-kuann lāi-té
會看著 暗淡的愛流成血
ē khuànn-tio̍h, àm-tām ê ài lâu sîng hueh
當我無閣咧注神 磕袂著就想著你
tng guá bô-koh teh tsù-sîn, kha̍p-bē-tio̍h tō siūnn-tio̍h li

但是你 的眼神
tān-sī lí ê gán-sîn
無彩工 準拄煞
bô-tshái-kang, tsún-tú suah

猛獸亂使 侵門踏戶
bíng-siù luān-sú, tshim-mn̂g-ta̍h-hōo
厝邊頭尾 寸草無生
tshù-pinn-thâu-bué, tshùn-tsháu-bû-sing

...查看更多 收合