According to your device's language settings, we also offer English (Global).
09星空下的許願WishingUnderTheStarrySky
09星空下的許願WishingUnderTheStarrySky

09星空下的許願WishingUnderTheStarrySky

Jazz給幸福的一封信 A letter to happiness

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

09星空下的許願WishingUnderTheStarrySky

09星空下的許願WishingUnderTheStarrySky

邱立婷Li-Ting Chiu
邱立婷Li-Ting Chiu

  • 編輯推薦


發布時間 2023-12-17


介紹

Composer、Pianist:Li-Ting Chiu
曲/詞、編曲、鋼琴:邱立婷
主唱:哈己、高翡岑
鋼琴:邱立婷
打擊樂器:吳政君
合音撰寫、歌唱指導:邱立婷
太魯閣語翻譯、族語指導:許美玲Tumun
太魯閣語校正:邱瑩瑩Suking

"自日出的希望開始、到夜晚的星空下的願望

在山谷裡的小孫女對著她的爺爺問道:

「爺爺!你覺得幸福會收到我們寄的信嗎?」

雖然幸福可能近在咫尺,也可能遠在天邊,但只要持續相信不放棄,幸福就一定會回信、找到我們的!
"

...查看更多 收合

歌詞

星空下的許願
Snluan truma ppngrah

⼩女⽣:「爺爺!」
Laqi kuyuh:「baki!」

爺爺:「孩子,怎麼了呢?」
Baki:「Laqi, hmuya hug?」

⼩女⽣:「我們寄信給幸福,你覺得他會收到嗎?」
Laqi kuyuh:「peadas nami patas emblaiq, mha na mangal hug?」

爺爺:「不...幸福因為住的比較遠」
Baki:「Aji, dhiyaq nniqan na ka emblaiq」

爺爺唱:「天上星星請傾聽,我們的願望」
Uyas ka baki:「snluan nami qmbhangi knan ppngrah」
⼩女⽣唱出:「唱出幸福⼀封信」
Uyas ka laqi kuyuh:「pyasun patas emblaiq」
爺爺 + ⼩女⽣:「敲響幸福鈴」
Baki ni laqi kuyuh:「phnang gealu」

...查看更多 收合