According to your device's language settings, we also offer English (Global).
走過的路
走過的路

走過的路

Rock直走人生

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

走過的路

走過的路

手骨樂隊
手骨樂隊

7 月

27

好漾市集


  • 編輯推薦


發布時間 2024-06-27


歌詞

我無穿衫 我褪赤跤  Guá bô tshīng-sann, guá thǹg-tshiah-kha 
行佇 這个無情的世界  Kiânn tī tsit-ê bô-tsîng ê sè-kài 
我斟酌看 煞看無影  Guá tsim-tsiok khuànn, suah khuànn bô iánn 
行佇 這个無情的世界 Kiânn tī tsit-ê bô-tsîng ê sè-kài 
無情的世界 使人怨嘆 無情的世界  Bô-tsîng ê sè-kài sú-lâng uàn-thàn bô-tsîng ê sè-kài 
我無穿衫 我褪赤跤 Guá bô tshīng-sann, guá thǹg-tshiah-kha 
行佇 這个無情無義的世界 Kiânn tī tsit-ê bô-tsîng bô-gī ê sè-kài 
我斟酌看 煞看無影 Guá tsim-tsiok khuànn, suah khuànn bô iánn 
行佇 這个無情的世界 Kiânn tī tsit-ê bô-tsîng ê sè-kài 
ㄧ步一步走過的路 一切親像夢 Tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn kuè ê lōo, it-tshè tshin-tshiūnn bāng 
一步一步無情的路 斡頭只偆空  Tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo bô-tsîng ê lōo, uat-thâu tsí tshun khang 
ㄧ步一步走過的路 一切親像夢 啊~ Tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn kuè ê lōo, it-tshè tshin-tshiūnn bāng, ah 
我敢咧做眠夢 啊~無想欲做眠夢  Guá kám leh tsuè bîn-bāng, ah, bô-siūnn-beh tsuè bîn-bāng  
無情的世界 使人怨嘆 無情的世界 Run Run Run   Bô-tsîng ê sè-kài sú-lâng uàn-thàn bô-tsîng ê sè-kài, Run, Run, Run 
ㄧ步一步走過的路 一切親像夢  Tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn kuè ê lōo, it-tshè tshin-tshiūnn bāng 
一步一步無情的路 斡頭只偆空  Tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo bô-tsîng ê lōo, uat-thâu tsí tshun khang 
一步一步走過的路 一切親像夢  Tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn kuè ê lōo, it-tshè tshin-tshiūnn bāng

...查看更多 收合