According to your device's language settings, we also offer English (Global).
大城市小希望
大城市小希望

大城市小希望

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

大城市小希望

大城市小希望

草屯囝仔 Caotun Boyz
草屯囝仔 Caotun Boyz

發布時間 2023-11-21


介紹

電影《 做工的人電影版 》片頭曲

作詞 Lyricist:陳樞育 Bundy Chen + 李明倉 Lee Chang
作曲 Composer:陳樞育 Bundy Chen + 李明倉 Lee Chang

製作人 Producer:姚信宇 Shin-Yu Yao
編曲 Arrangement:黃富彥 Huangfu
協同編曲 Co-Arranger:姚信宇 Shin-Yu Yao
吉他 Guitar:馮俊諺 Jeff
貝斯 Bass:李昌祐 Joshua Li
鼓 Drums:林志祥 Bruce Lin
嗩吶 Suona:鄭詠丞 Cheng Yung-Cheng
和聲編寫 Backing Vocal Arrangement:陳以霖 Chen Yi Lin + 姚信宇 Shin-Yu Yao + 李明倉 Lee Chang + 陳樞育 Bundy Chen
和聲 Backing Vocals:李明倉 Lee Chang + 陳樞育 Bundy Chen
口呼 Shout Out:姚緁紘 Chieh-Hung Yao + 李明倉 Lee Chang + 陳樞育 Bundy Chen + 姚信宇 Shin-Yu Yao + 陳以霖 Chen Yi Lin

鼓組技師 Drum Tech:莊開旭 Cash Chuang
錄音工程師 Recording Engineer:陳以霖 Chen Yi Lin (Vocal) + 李詠恩 Joshua Lee (Drums) + 林志龍 Lin Linz (Suona)
錄音室 Recording Studio:大小眼錄音室 Twin Eyes Studio (Vocal) + 荒原錄音室 The Wasteland Studio (Drums) + Coop Studio (Suona)
混音工程師 Mixing Engineer:邱建鈞 J-Jyun Ciou
混音錄音室 Mixing Studio:玩痛音樂工作室 Playtone Studio

...查看更多 收合

歌詞

咱是愛做夢的人
Lán sī ài chò-bāng ê lâng
欲做伙飛去彼咧所在
beh chò-hóe poe khì hit leh só-chāi
咱知影欲佗 咱目標清楚
lán chai-iáⁿ beh tó, lán bo̍k-piau chheng-chhó
但是心愛的恁無一定諒解
tān-sī sim-ài ê lín bô it-tēng liōng-kái
才毋管未來是啥結果
chiah m̄-koán bī-lâi sī sáⁿ kiat-kó
絕對袂予恁煩惱
choat-tùi bē hō͘ lín hoân-ló
只要恁感覺快樂
chí-iàu lín kám-kak khoài-lok
毋管啥物阻擋
m̄-koán sáⁿ-mih chó͘-tòng
咱知影做的是著
lán chai-iáⁿ chò--ê sī tio̍h

跤踏實地咱一步一跤印
Kha-tah-sıt-tē lán chıt pō͘ chı̍t kha-ìn
用氣力畫出心內設想的風景
iōng khùi-lat ōe-chhut sim-lāi siat-sióng ê hong-kéng
日頭跤拍滾的鬥志
jit-thâu kha phah-kún ê tàu-chì
我毋驚再失去
góa m̄-kiaⁿ chài sit--khì
有恁真心來鬥陣
ū lín chin-sim lâi tàu-tīn
勇敢追夢的人攏免講歹勢
ióng-kám tui-bāng ê lâng lóng bián kóng pháiⁿ-sè
推翻遐錯誤才美麗
thui-hoan hia chhò-gō͘ chiah bí-lē
想像力挺我起飛
sióng-siōng-lat tháⁿ góa khí-poe
當初講過的話
tong-chho kóng kòe ê ōe
我會全部實現
góa ē choân-pō͘ si̍t-hiān

上早的一班車配著上早的鳥仔聲
Siōng chá ê chit pan chhia phòe tioh siōng chá ê chiáu-á siaⁿ
我跤踏實地踏咧土跤欲來去拍拼
góa kha-tah-sit-tē leh thô-kha beh lâi-khì phah-piàⁿ
你知影咱的離開總是為著生活
lí chai-iáⁿ lán ê lī-khui chóng-sī ūi-tio̍h seng-oa̍h
我知影我愛的人全部攏咧等我
góa chai-iáⁿ góa ài ê lâng choân-pō͘ lóng leh tán--góa

咱是愛做夢的人
Lán sī ài chò-bāng ê lâng
欲做伙飛去彼咧所在
beh chò-hóe poe khì hit leh só-chāi
咱知影欲佗 咱目標清楚
lán chai-iáⁿ beh tó, lán bo̍k-piau chheng-chhó
但是心愛的恁無一定諒解
tān-sī sim-ài ê lín bô it-tēng liōng-kái
才毋管未來是啥結果
chiah m̄-koán bī-lâi sī sáⁿ kiat-kó
絕對袂予恁煩惱
choat-tùi bē hō͘ lín hoân-ló
只要恁感覺快樂
chí-iàu lín kám-kak khoài-lok
毋管啥物阻擋
m̄-koán sáⁿ-mih chó͘-tòng
咱知影做的是著
lán chai-iáⁿ chò--ê sī tio̍h

勇敢咧挑戰
Ióng-kám leh thiau-chiàn
從來攏無靠啥關係
chiông-lâi lóng bô khò sáⁿ koan-hē
咱的名字總有一工會響亮這片天地
lán ê miâ-jī chóng ū chit-kang ē hiáng-liāng chit phiàn thiⁿ-tē
衝破搢風中的難題
chhiong-phòa chìⁿ-hong tiong ê lân-tê
好䆀總是會轉踅
hó bái chóng-sī ē tńg-seh
咱滿腔的熱血
lán boán-khiong ê jiat-hoeh
日頭微微照出光明的路
jit-thâu bî-bî chiò-chhut kong-bêng ê lō͘
恁的笑容使我愈堅強
lín ê chhiò-iông sú góa lú kian-kiông
咱攏甘願食苦
lán lóng kam-goān chiah-khó
咱攏毋免煩惱
lán lóng m̄-bián hoân-ló
咱攏是
lán lóng sī

咱是愛做夢的人
Lán sī ài chò-bāng ê lâng
欲做伙飛去彼咧所在
beh chò-hóe poe khì hit leh só-chāi
咱知影欲佗 咱目標清楚
lán chai-iáⁿ beh tó, lán bo̍k-piau chheng-chhó
但是心愛的恁無一定諒解
tān-sī sim-ài ê lín bô it-tēng liōng-kái
才毋管未來是啥結果
chiah m̄-koán bī-lâi sī sáⁿ kiat-kó
絕對袂予恁煩惱
choat-tùi bē hō͘ lín hoân-ló
只要恁感覺快樂
chí-iàu lín kám-kak khoài-lok
毋管啥物阻擋(莫阻擋)
m̄-koán sáⁿ-mih chó͘-tòng(mài chó-tòng)
咱知影做的是著
lán chai-iáⁿ chò--ê sī tio̍h

...查看更多 收合