According to your device's language settings, we also offer English (Global).
是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起IKEA
是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起IKEA

是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起IKEA

Rock夜半暝

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起IKEA

是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起IKEA

島嶼都市浪漫譚
島嶼都市浪漫譚

7 月

21

臺北場「甦醒」 Rainmaker幻雨首張專輯巡迴


  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2022-10-15


介紹

深夜孤獨的不甘吶喊 -「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起IKEA」

戲謔的歌名、廉價的時尚家具、現代都市男女的約會場地。
懷有著「即將組建家庭」的喜悅,卻如同幾根螺絲便支起的、美觀卻易碎的家居用品一般風輕吹就散。
承諾如此輕,背叛何其諷刺。
----------------------------------------------
詞Lyric|陳威廷
曲 Composer|何汶諺
製作人 Producer|高孟淵
協力製作 Co-producer|島嶼都市浪漫譚
編曲 Music Arranger|島嶼都市浪漫譚
編曲協力 Co-Arranger|高孟淵 周家光 黃永馳
配唱製作人 Vocal Producer|高孟淵
和聲編寫 Background Vocals Arranger|何汶諺 高孟淵
錄音師 Recording Engineer|高孟淵
混音師 Mixing Engineer|charlie-one lin
母帶後期處理工程師 Mastering engineer|Wayson Hsu
台語顧問|烏籽 oo-tsí
專輯設計|陳又陽
----------------------------------------------
羅馬拼音歌詞:
tsi̍t-ê-lâng khiā tī hia kā lí kim-kim-khuànn bāng lí tsai-iánn
he tsiù-tsuā tshin-tshiūnn sua hong khin-tshue tiō suánn kán-ná bîn-bāng / kán-ná thuî-á
tī hia tshuē bô lí ê miâ bāng hit-tang-tsūn guá tsá tsai-iánn
lóng-tsóng tsi̍t-tiûnn-khang
pàng hōo i khì--ah pàng hōo i khì--ahpàng hōo i khì--ah pàng hōo i khì--ah
pàng hōo i khì--ah pàng hōo i khì--ah
pàng hōo i khì--ah bāng bô hit-ê lâng

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

一个人 徛佇遮 共你金金看 望你知影
彼咒誓 親像沙 風輕吹就散 敢若眠夢
佇遐 揣無你的名 望彼當陣我早知影攏總一場空
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊

一个人 徛佇遮 共你金金看 望你知影
彼咒誓 親像沙 風輕吹就散 敢若槌仔
佇遐 揣無你的名 望彼當陣我早知影攏總一場空
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊

放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 放予伊去啊
放予伊去啊 夢無彼个人

...查看更多 收合