According to your device's language settings, we also offer English (Global).
Khò-soaⁿ 靠山
Khò-soaⁿ 靠山

Khò-soaⁿ 靠山

Alternative

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Khò-soaⁿ 靠山

Khò-soaⁿ 靠山

三十不而立
三十不而立

  • 編輯推薦


發布時間 2022-07-30


合作音樂人


介紹

製作|謝詠秀@三十不而立
演唱|王閃耀@三十不而立、胡至凱@Traveler旅人
作詞|謝詠秀@三十不而立
作曲|梁承煜
編曲|陳奕宏
口風琴|陳奕宏
小提琴|陳奕宏
木吉他|黃尤容@步行者Pacers
口白|余豐岳@妳畫我唱
錄音師|梁祐鈞
錄音室|灰帽Studio
特別感謝|駱駝老師

謹以此曲獻給 陳綢阿嬤、張員柑 女士、陳綢兒少家園 以及所有偉大的社工們

...查看更多 收合

歌詞 動態歌詞

Phû-tîm ê chéng-chí chhōe-bô khò-hōaⁿ
浮沉的種子揣無靠岸
Siám-sih ê nî-hông m̄-sī teng-thah
閃爍的霓虹毋是燈塔
Phiau-lōng ê ko͘-chûn ē sái kàu tah
漂浪的孤船會駛到佗
Bê-sit liáu hong-hiòng siâng lâi chhōa góa
迷失了方向誰來?我

Bô-chêng ê hong-hō͘ khó-giām soaⁿ-nâ
無情的風雨考驗山林
Kian-tēng ê ì-chì m̄-bián chiù-chōa
堅定的意志毋免咒誓
Chhin-ài--ê a-má éng-oán tī chia
親愛的阿媽永遠佇遮
Chia̍h-pá liáu lán tio̍h kè-sio̍k phah-piàⁿ
食飽了咱著繼續拍拚

Ū goán lai kā lí chò-hóe
有阮來共你做伙
Lán tio̍h mài koh thâu-lê-lê
咱著莫閣頭犁犁
Chheng-chhun it-khì put-chài hôe
青春一去不再回
Jîn-seng sī âng chheⁿ n̂g peh
人生是紅青黃白
Khò-soaⁿ thòaⁿ-kin gâu hoat-gê
靠山湠根?發芽
Tài-tài gín-á lóng khí-ke
代代囡仔攏起家

Ū goán lai kā lí chò-hóe
有阮來共你做伙
Lán tio̍h mài koh thâu-lê-lê
咱著莫閣頭犁犁
Chheng-chhun it-khì put-chài hôe
青春一去不再回
Jîn-seng sī âng chheⁿ n̂g peh
人生是紅青黃白
Khò-soaⁿ thòaⁿ-kin gâu hoat-gê
靠山湠根?發芽
Tài-tài gín-á lóng khí-ke
代代囡仔攏起家

A-má sī lán éng-oán ê khò-soaⁿ
阿媽是咱永遠的 靠山

While there is life, there is HOPE.

...查看更多 收合