01.Siàu-lú khah-lah 少女卡拉∣許你一片麥田【2019客家流行音樂大賽 首獎】
01.Siàu-lú khah-lah 少女卡拉∣許你一片麥田【2019客家流行音樂大賽 首獎】

01.Siàu-lú khah-lah 少女卡拉∣許你一片麥田【2019客家流行音樂大賽 首獎】

Rock【2019客家流行音樂大賽 得獎合輯】∣後生 調∣

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

01.Siàu-lú khah-lah 少女卡拉∣許你一片麥田【2019客家流行音樂大賽 首獎】

01.Siàu-lú khah-lah 少女卡拉∣許你一片麥田【2019客家流行音樂大賽 首獎】

全球客家流行音樂大賽
全球客家流行音樂大賽

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2020-04-30


介紹

【2019客家流行音樂大賽 首獎】
Siàu-lú khah-lah少女卡拉,用少女心歌唱,歡喜又帶著輕鬆的氣息,就像是卡拉帶陪伴在大家身邊。用臺灣的語言創作,希望可以讓大家聽我們的歌,把母語學回來。

...查看更多 收合

歌詞

【許你一片麥田 Hiˋ ngiˇ idˋ pienˋ mag tienˇ】

作詞:李唯聆、N̂g tí ka(黃稚嘉)
作曲:N̂g tí ka(黃稚嘉)
主唱:N̂g tí ka(黃稚嘉)
吉他:陳秉強
貝斯:林威佐
鼓手:王柏元
和聲:邱丹霓

gimˊvongˇ mag long ciin ciin suiˋ vunˇ
金黃麥浪 陣陣水紋
ngiˇdenˋienˋ hi iuˊ ngiˇ ge siinˊ iangˋ
你等遠去 有你个身影
ngaiˇ cai fuˇ bienˊ seuˋ vugˋ denˋ ngiˇ
(亻厓)在湖邊小屋等你
denˋ ngiˇ
等你
hiˋ enˊ deuˊ idˋ pienˋ mag tienˇ
許(亻恩)兜一片麥田
zeuˋ a zeuˋ ba seu ngienˇ seu ngˋ
走a走pa 少年少女
zeuˋ a zeuˋ pa zeuˋ vongˊ siiˇ toi duiˊ iaˋ
走a走pa 走往時代追呀
maˋ nginˇ hiˋ enˊ deuˊ idˋ pienˋ mag tienˇ
麼人許(亻恩)兜一片麥田
gimˊvongˇ mag long ciin ciin suiˋ vunˇ
金黃麥浪 陣陣水紋
ngiˇ denˋienˋ hi kiuˋ doˋ ge nginˇ iuˊmoˇ gieu a
你等遠去 揪著个人有無噭啊
ngaiˇ cai fuˇ bienˊ seuˋ vugˋ denˋ ngiˇ
(亻厓)在湖邊小屋等你
denˋ ngiˇ
等你
mˇ go ngaiˇ
毋過(亻厓)
diauˇ do di idˋ pienˋ mag tienˇ
著著在一片麥田

zeuˋ a zeuˋ ba seu ngienˇ seu ngˋ
走a走pa 少年少女
zeuˋ a zeuˋ ba zeuˋ vongˊ siiˇ toi duiˊ iaˋ
a走a走pa 走往時代追呀
maˋ nginˇ hiˋ enˊ deuˊ idˋ pienˋ mag tienˇ
麼人許(亻恩)兜一片麥田
zeuˋ a zeuˋ ba seu ngienˇ seu ngˋ
走a走pa 少年少女
zeuˋ a zeuˋ ba zeuˋ vongˊ siiˇ toi duiˊ iaˋ
走a走pa 走往時代追呀
maˋ nginˇ hiˋ enˊ deuˊ idˋ pienˋ mag tienˇ
麼人許(亻恩)兜一片麥田
kiuˋ doˋ liaˋ kiunˇ bunˊ liˇ benˊ gongˊ
揪著這群奔離崩崗
gimˊvongˇ mag long ciin ciin suiˋ vunˇ
金黃麥浪 陣陣水紋
ngiˇ denˋ ienˋ hi
你等遠去
iuˊ ngiˇ ge siinˊ iangˋ
有你个身影
ngaiˇ cai fuˇ bienˊ seuˋ vugˋ denˋ ngiˇ
(亻厓)在湖邊小屋等你
denˋ ngiˇ
等你
hiˋ enˊ deuˊ idˋ pienˋ mag tienˇ
許(亻恩)兜一片麥田

...查看更多 收合