According to your device's language settings, we also offer English (Global).
透早的那個阿伯
透早的那個阿伯

透早的那個阿伯

FolkDEMO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

透早的那個阿伯

透早的那個阿伯

鬍子醫生
鬍子醫生

發布時間 2022-12-31


介紹

*這首歌是因前兩個月舉辦【環島夢遊!疫情時代後免費去你的店巡演】時,跑去了主唱的店裡唱歌時想起的一首歌。

*應該是十幾年前永漢在當兵前完成的。
這次巡迴我自己寫了一首關於父親的歌曲【冒煙湯米】後就想起了這首歌,想把我們兩位對於父親的描述補齊給大家聽。
這首歌年代久遠到原音檔差點就找不回來,真的是我們兩個從垃圾堆裡撿回來復活的。

*永漢敘述自己的父親從農業時代受人恩惠,平安長大。
在台灣進入工業時代後決定去台北發展,找到另一半。
最後退休,返鄉落葉歸根。
沒想到居然遇到了小時候恩人阿伯的故事。
這首歌想表達當時許多農家子弟面對時代變遷時的心情寫照。

*格式上很特別。
與其說是歌,更像是自白散文,幾乎都是敘事,副歌篇幅非常少。
所以在弄這首歌的時候,我腦袋是想成在演舞台劇而不是單純唱歌的情況。

*副歌不足的部分,借用了林強老師的【向前走】補足了一些需要情緒聚焦的段落,但基本上就是點到即止這樣。
這首歌跟【向前走】的相容性意外的好,在我心中這首歌甚至都可以變成【向前走2.0】的狀態了。

*既然是舞台劇,裡面的樂器基本上也有角色扮演。
笛子是主角少年的潛意識意象。月琴是阿伯出場時的BGM。
整個編曲全部都是貼著歌詞的意境在走的,有興趣可以閉上眼睛想像著畫面。
如果拍成MV應該很好拍。

*不敢說是什麼大作,不過感覺我們似乎連接了自己遙遠的過去與未來。
2022年有兩首歌讓我覺得廢廢的自己還是有點用,一首是【冒煙湯米】、另一首就是這首【阿伯】了,希望各位聽眾也能在裡面聽到屬於自己的故事喲。

...查看更多 收合

歌詞

透早的彼个阿伯
Thàu-tsá ê hit-ê a-peh

詞曲:永漢
編曲:小鬍哥

昨暝大雨 今仔透早 田路未焦
tsa-mê tuā-hōo kin-á thàu-tsá tshân-lōo buē ta
阮穿著雨鞋 阿兄的舊衫 牽著老牛一隻
gún tshīng-tio̍h hōo-ê a-hiann ê kū-sann khan-tio̍h lāu-gû tsi̍t-tsiah
逐工仝款的透早 仝款當時庄跤的感覺
ta̍k-kang kâng-khuán ê thàu-tsá kâng-khuán tong-sî tsng-kha ê kám-kak
攏會拄著一个阿伯仔 看阮細漢 驚阮畏寒
lóng-ē tú-tio̍h tsi̍t-ê a-peh-á khuánn gún sè-hàn kiann gún uì-kuânn
手頭的番薯攏分阮一半
tshiú-thâu ê han-tsî lóng pun gún tsi̍t-puànn

啊~ 阿伯啊
ah~ a-peh-ah

漸漸大漢 無顧序大 出外求拍拚
tsiām-tsiām tuā-hàn bô-kòo sī-tuā tshut-guā kiû phah-piànn
庄跤來的戇囝 面色袂曉看 生活艱苦路歹行
tsng-kha lâi ê gōng-kiánn bīn-sik buē-hiáu-khuánn sing-ua̍h kan-khóo lōo pháinn-kiânn
干焦學著 彼條歌 唱講著愛照起工來行
kan-na o̍h-tio̍h hit-tiâu-kua tshiùnn-kòng tio̍h-ài tsiàu-khí-kang lâi kiânn
佳哉我拄著你做陣行 才袂寂寞 才袂孤單
ka-tsài gún tú-tio̍h lí tsò-tīn-kiânn tsiah-buē siok-bo̍k tsiah-buē koo-tuann
身無半仙你也袂棄嫌
sin-bô-puànn-sián lí iā-buē khì-hiâm

啊~感謝你 陪阮行 感謝你 做陣行
ah~ kám-siā lí puê-gún-kiânn kám-siā-lí tsò-tīn-kiânn

組了家庭 做了阿爸 若歇睏就去(足百)山
tsoo liáu ka-tîng tsò liáu a-pa nā hioh-khùn tiō khì peh-suann
親像目一(目聶) 就是三、四十年 按呢就過去
tshin-tshiūnn ba̍k-tsi̍t-nih tiō-sī sann, sì-tsa̍p nî án-ne tiō kuè-khì
厝裡的代誌 免阮操心 囝兒攏嘛會照顧家己
tshú-lí ê tāi-tsì bián gún tshau-sim kiánn-jî lóng mā-ē tsiàu-kòo ka-kī
𤆬著阮的牽手 搬去下港 轉來庄跤
tshuā-tio̍h gún ê khan-tshiú puann-khì ē-káng tńg-lâi tsng-kha
過著退休閒閒的生活
kuè-tio̍h thè-hiu îng-îng ê sing-ua̍h

啊~感謝 天公伯啊~一生平安也算快活
ah~ kám-siā thinn-kong-peh-ah~ it-sing pîng-an iā sǹg khuìnn-ua̍h

尾仔有一工 阮經過囡仔時彼條田路
bué-á ū-tsi̍t-kang gún king-kuè gín-á-sî hit-tiâu tshân-lōo

拄著當初彼个番薯分阮一半的阿伯仔
tú-tio̍h tong-tshoo hit-ê han-tsî pun gún tsi̍t-puànn ê a-peh-á

啊~~阿伯啊
ah~~ a-peh-ah
阮頇顢講出的一聲感謝
gún hân-bān kòng-tshut ê tsi̍t-siann kám-siā
---

*僅用此曲致敬林強【向前走】,以及長久在台灣這塊土地上奉獻一生的長輩們。

*台語的漢語拼音是永漢想在台語文化復育中盡一點小小的心意,請服用。

...查看更多 收合