According to your device's language settings, we also offer English (Global).
這下 Right now
這下 Right now

這下 Right now

Rock等路《Waiting a present for》

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

這下 Right now

這下 Right now

邱舒 Chiu Shu
邱舒 Chiu Shu

  • 編輯推薦


發布時間 2022-05-31


介紹

關於 #邱舒的時間:
意志 VS 迷惘

故事的旅途,遇見了新朋友們,是擾亂或誘惑?或純粹想邀約我加入遊戲?

「前面的路更難走/要一起來玩嗎?」
聽著這些讓人分神的聲響,我現在要回哪呢?

***
邱舒 Chiu Shu 首張客語專輯
《等路Waiting a present for》
—— 5.20 實體專輯發行
—— 5.31 數位平台上架
相關資訊請至:https://linktr.ee/chiushu

...查看更多 收合

歌詞

詞曲:邱舒(邱莉舒)、白夢玲(邱鳳嬌)

器樂編曲及錄音:黃彥璋
和聲:邱舒(邱莉舒)

人聲錄音師:鄭皓文
人聲錄音室:G5 Studio
混音師:鄭皓文
混音室:G5 Studio

樹頂个鳥仔啊 脣片帶等細偶仔
su dangˋ ge diauˊ eˋ aˇ sunˇ pienˇ dai denˋ se oˇ eˋ
你愛共下來尞無
nˇ oi kiung ha loiˇ liau moˇ
佢講 愛共下來尞無
giˇ gongˋ oi kiung ha loiˇ liau moˇ
看佢帶一群大細
kon giˇ dai idˋ kiunˇ tai se
啾啾啾 飛上又飛下
jiuˊ jiuˊ jiuˊ biˊ songˊ iu biˊ haˊ
佢講 頭前个路更難行
giˇ gongˋ teuˇ qienˇ ge lu gien nanˇ hangˇ
?看這搭位乜差毋多
ngaiˇ kon iaˋ da vi me caˊ mˇ doˊ

愛共下來尞無
oi kiung ha loiˇ liau moˇ

?這下愛轉屋家
ngaiˇ iaˋ ha oi zonˋ vugˋ kaˊ
這路頭還恁遠哪
iaˋ lu teuˇ hanˇ anˋ ienˋ naˇ
?這下愛行哪啊
ngaiˇ iaˋ ha oi hangˇ nai a
?仰般都做毋成
ngaiˇ ngiongˋ banˊ zu zo mˇ sangˇ

?這下愛轉屋家
ngaiˇ iaˋ ha oi zonˋ vugˋ kaˊ
這路頭還恁遠哪
iaˋ lu teuˇ hanˇ anˋ ienˋ naˇ
?這下愛轉哪啊
ngaiˇ iaˋ ha oi zonˋ nai a

...查看更多 收合