According to your device's language settings, we also offer English (Global).
28+1 Twenty-nine ±
28+1 Twenty-nine ±

28+1 Twenty-nine ±

Singer / Songwriter等路《Waiting a present for》

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

28+1 Twenty-nine ±

28+1 Twenty-nine ±

邱舒 Chiu Shu
邱舒 Chiu Shu

  • 編輯推薦


發布時間 2022-05-31


介紹

關於 #邱舒的時間:
「身體是誠實的」,祝福一切順心平安。

今天好嗎?問問自己的身體、自己的心。更專注在每個當下,享受愛、享受生活;愁慮愛,煩惱生活,都自在順流。

***
邱舒 Chiu Shu 首張客語專輯
《等路Waiting a present for》
—— 5.20 實體專輯發行
—— 5.31 數位平台上架
相關資訊請至:https://linktr.ee/chiushu

...查看更多 收合

歌詞

詞曲:邱舒(邱莉舒)

和聲:邱巧榆
打擊:邱巧榆
鍵盤:邱莉芸
木吉他:巫康裘
電吉他、合成器編寫:黃彥璋
音軌編輯:巫康裘

錄音師、混音師:田恕仁
錄音室、混音室:強力工作室

一、二、三、四、五、六、七
idˋ ngi samˊ xi ngˋ liugˋ qidˋ
一禮拜个時間愛仰仔安排
idˋliˇ bai e siiˇ gienˊ oi ngiongˋ eˊ onˊ paiˇ
一隻月个時間愛仰仔規劃
idˋzagˋ ngied e siiˇ gienˊ oi ngiongˋ eˊ guiˊ vag

八、九、十、十一、十二
badˋ giuˋ siib siib idˋ siib ngi
一年个時間會有仰般个心情來過
idˋ ngienˇ e siiˇ gienˊ voi iuˊ ngiongˋ banˊ e ximˊ qinˇ loiˇ go
一日二十四點鐘
idˋ ngidˋ ngi siib xi diamˋ zungˊ
分人劃開个時間
bunˊ nginˇ vag koiˊ ge siiˇ gienˊ
你係仰般過等呢
nˇ he ngiongˋ banˊ go denˋ ne
來過 ——
loiˇ go

享受愛 享受生活
hiongˋ su oi hiongˋ su senˊ fad
愁慮愛 愁慮生活
seuˇ li oi seuˇ li senˊ fad
你今晡日好無 
nˇ gimˇ buˊ ngidˋ hoˋ moˇ

二十六、二十七、二十八⋯⋯
ngi siib liugˋ ngi siib qidˋ ngi siib badˋ
二十八過加一歲个生活
ngi siib badˋ go gaˊ idˋ se ge senˊ fad
青春正開始
qiangˇ cunˊ zang koiˊ siiˋ
來唱歌了哦 
loiˇ cong goˊ lioˊ

像水 像流 泅啊泅 自由自在
qiong suiˋ qiong liuˇ qiuˇ a qiuˇ cii iuˇ cii cai

恁久好無
anˋ giuˋ hoˋ moˇ

...查看更多 收合