According to your device's language settings, we also offer English (Global).
火燒島 - 我將家己創拍毋見|Burning Island - Góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ
火燒島 - 我將家己創拍毋見|Burning Island - Góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

火燒島 - 我將家己創拍毋見|Burning Island - Góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

Metal

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

火燒島 - 我將家己創拍毋見|Burning Island - Góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

火燒島 - 我將家己創拍毋見|Burning Island - Góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

Burning Island 火燒島
Burning Island 火燒島

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2022-03-16


介紹

曲 Composer:陳奕夫
編曲 Arrangement:火燒島(呂鴻志、蘇信維、陳奕夫、王浦樺) 
詞 Lyricist:呂鴻志
錄音、混音、後期 Recording& Mixing& Mastering:陳奕夫
主唱 Vocal:呂鴻志
吉他 Guitarist:蘇信維
貝斯 Bassist:陳奕夫
鼓 Drummer:王浦樺
-
歌詞校正協力:周佳穎 A YO CHIU
童謠歌詞段落取樣自《天烏烏》作詞:林福裕、《ABC狗咬豬》(原作詞不可考)、《阿財/阿財天頂跋落來/才啊才》(多種流傳版本,原作詞不可考)、《西北雨直直落》(原作詞不可考)、《點仔膠》作詞:施福珍。

...查看更多 收合

歌詞

頭眩仔頭眩 火若袂燒 如何變成光
Thâu-hîn--á thâu-hîn, hóe nā bē sio, jû-hô piàn-sêng kng
若無我 哪會知影 毋知家己佇佗
Nā bô góa, ná-ē chai-iáⁿ m̄-chai ka-kī tī tó
(出來啦!)吵甲欲死(這馬!)攏袂睏得
(Chhu--lâi-lah)chhá kah beh sí(chit-má)lóng bē-khùn--chit
清醒 是夢伊猶未醉 抑是伊醉了後毋捌精神?
Chheng-chhéⁿ sī bāng i iáu-bē chùi, ia̍h-sī i chùi liáu-āu m̄-bat cheng-sîn
時間無縫覕無位
Sî-kan bô phāng bih bô ūi

日頭袂癮來房間 窗仔門邊 也不見月娘面
Ji̍t-thâu bē-giàn lâi pâng-keng, thang-á-mn̂g piⁿ iā put-kiàn goe̍h-niû-bīn
踅踅唸 硞硞輾 我將家己創拍毋見
Se̍h-se̍h-liām, kho̍k-kho̍k-lìn, góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

頭眩仔頭眩 水若袂流 怎樣變成河
Thâu-hîn--á thâu-hîn, chúi nā bē lâu chóaⁿ-iūⁿ piàn-sêng hô
若無我 哪會知影 毋知家己佇佗
Nā bô góa, ná-ē chai-iáⁿ m̄-chai ka-kī tī tó
(出來啦!)吵甲欲死(這馬!)攏袂睏得
(Chhut--lâi-lah)chhá kah beh sí(chit-má)lóng bē-khùn--chit
清醒 是夢伊猶未醉 抑是伊醉了後毋捌精神?
Chheng-chhéⁿ sī bāng i iáu-bē chùi, ia̍h-sī i chùi liáu-āu m̄-bat cheng-sîn
時間無縫覕無位
Sî-kan bô phāng bih bô ūi

日頭袂癮來房間 窗仔門邊 也不見月娘面
Ji̍t-thâu bē-giàn lâi pâng-keng, thang-á-mn̂g piⁿ iā put-kiàn goe̍h-niû-bīn
踅踅唸 硞硞輾 我將家己創拍毋見
Se̍h-se̍h-liām, kho̍k-kho̍k-lìn, góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

天烏烏 欲落雨 阿公仔坐飛行機
Thiⁿ o͘-o͘ beh lo̍h-hō͘, a-kong--á chē poe-lêng-ki
天頂跋落來 有喙齒 無下頦 有目睭 無肚臍
Thiⁿ-téng poa̍h--lo̍h-lâi, ū chhùi-khí bô ē-hâi, ū ba̍k-chiu bô tō͘-châi
叫先生 猶袂來 叫司公 拖去埋
Kiò sian-siⁿ iáu-bē lâi, kiò sai-kong thoa-khì tâi
西北雨直直落
Sai-pak-hō͘ ti̍t-ti̍t lo̍h
掘啊掘 掘啊掘 掘著阿公仔 欲煮鹹 欲煮汫
Ku̍t--á-ku̍t ku̍t--á-ku̍t, ku̍t-tio̍h a-kong--á, beh chú kiâm beh chú chiáⁿ
?爛爛 枵鬼囡仔 流喙瀾
Kûn nōa-nōa, iau-kúi gín-á lâu chhùi-nōa

日頭袂癮來房間 窗仔門邊 也不見月娘面
Ji̍t-thâu bē-giàn lâi pâng-keng, thang-á-mn̂g piⁿ iā put-kiàn goe̍h-niû-bīn
踅踅唸 硞硞輾 我將家己創拍毋見
Se̍h-se̍h-liām, kho̍k-kho̍k-lìn, góa chiong ka-kī chhòng phàng-kìⁿ

時間無縫覕無位
Sî-kan bô phāng bih bô ūi
無位通覕 無位通覕 敢會顛倒較好揣起
bô uī thang bih, bô uī thang bih, kám-ē tian-tò khah hó chhōe-khí
無位通覕 敢會顛倒較好揣起?
bô uī thang bih, kám-ē tian-tò khah hó chhōe-khí

...查看更多 收合