Ngìn Tho (人、道)demo

Electronic ・ 0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Ngìn Tho (人、道)demo

siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2019-03-26


介紹

比起修道出家,在人世間生活的人們所修行的「人道」才是最困難的。

用我的母語客語描繪在這裏(人世間)修到的一點小小心得。
K.L.

...查看更多 收合

歌詞

詞 chhṳ̀:Kiunlip Fu
歌 kô: tika Ng

Chhut-se khôi-sṳ́ Ngìn chu voi thung
出世開始 人就會痛
Tiet-tó voi thung pí tá voi thung  
跌倒會痛 被打會痛
Sîm kôn kân-khú Sṳ̂n-thí pot khòng
心肝艱苦 身體發狂
Sîm kôn kân-khú Sṳ̂n-thí pot khòng
心肝艱苦 身體發狂

Ngài mun m̀ tó ngìn sên cho mâ án thung-khú
涯問 M̀ 到人生做嗎恁痛苦
Ku-só khôi-sṳ́ chhìm
故所開始尋
Ku-só khôi-sṳ́ chhìm
故所開始尋

Lâu phe̍t-ngìn siông-chhú
LÂU 別人相處
oi hiáu khon mien-set
要曉看面色
Lâu chhit kâ siông-chhú
LÂU 自家相處
mó phien mó sám cheú
莫騙 莫閃走

Vat ko ngìn sên ke vân
VAT 過人生个彎
chang khon è tó ha yit chak sân theù
正看个到下一只山頭
Ko yá chak khièu
過這只橋
ngièn pún ke chho̍k kiâng chang khon é chhîn chhú
原本个着驚正看个清楚

Sôn Hàm La̍t Fú
酸鹹辣苦
Thiàm Hiông Sṳ́ Chhu
甜香屎臭
Ngìn sên pak mi
人生百味
Ke sṳ̀ hàn màng phi yû
該 SṲ̀ 還 MÀNG 鼻有

Pên Vûn Ngie̍t Lâng
冰溫熱冷
Khiûn Yén Yeù sú
近遠夭壽
Vat theù m̀ tî
VAT (轉)頭 M̀ 知
Má sà he ngiâ phèn-yû
麽儕係 NGIÀ 朋友

v2
Tho-lî. Tho-lun. Tho-lu hong.
道理 道論 道路項
Chhak-kiok Hàng yá “Ngìn Tho” hong.
赤腳 行這 “人道” 項

Sôn Hàm La̍t Fú
酸鹹辣苦
Thiàm Hiông Sṳ́ Chhu
甜香屎臭
Ngìn sên pak mi
人生百味
Ke sṳ̀ hàn màng phi yû
該 SṲ̀ 還 MÀNG 鼻(聞)有

Pên Vûn Ngie̍t Lâng
冰溫熱冷
Khiûn Yén Yeù sú
近遠夭壽
Vat theù m̀ tî
VAT 頭 M̀ 知
Má sà he ngiâ phèn-yû
麽儕係 NGIÀ 朋友

...查看更多 收合


留言

Vocal聲音有點小

7 個月前