Ut hōo (鬱雨)demo

專輯 Demo all demo
分類 Rock
發佈 2018 年 7 月 12 日
播放次數

0


喜歡

0


獲獎紀錄
  • 編輯嚴選

播放

詞:Ia̍t-khí
曲:tì-ka

袂赴看拄phû出的新ínn
bē-hù khuànn tú phû tshut ê sin-ínn
欲共天星相辭
beh kā thinn-tshinn sio-sî
欲共露水做陣
beh kā lōo-tsuí tsò-tīn
雄雄清醒 雄雄昏沉
hiông-hiông tshing-tshénn hiông-hiông hun-tîm

我失落的魂魄
guá sit-lo̍h ê hûn-phik
日夜風寒 無依無倚
ji̍t-iā-hong-kuânn bô-i-bô-uá
雄雄清醒 雄雄昏沉
hiông-hiông tshing-tshénn hiông-hiông hun-tîm

落雨彼日
lo̍h-hōo hit ji̍t
你敢心疼 你敢畏寒
lí kám sim-thiànn lí kám uì-kuânn
落雨彼日
lo̍h-hōo hit ji̍t
你敢驚惶 你敢孤單
lí kám kiann-hiânn lí kám koo-tuann
冷吱吱的雨水
líng-ki-ki ê hōo-tsuí
沃澹阮燒滾的記持
ak-tâm gún sio-kún ê kì-tî

免驚 免驚
bián-kiann bián-kiann
莫閣拆藥單
mài koh thiah-io̍h-tuann
來做仙
lâi tsò-sian
毋免艱苦病疼
m̄-bián kan-khóo-pēnn-thiànn

「鬱雨

寫予苦疼、寫予艱苦的你,咱攏毋是一个人。」

Ia̍t-khí