Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)demo
Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)demo

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)demo

Rock ・ 0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)demo

Seu-ngièn sìi-thoi ke mung-sióng (少年時代个夢想)demo

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-06-23


介紹

我們都曾經是少年,在「夢想」的名下恣意的橫衝直撞,以為這樣就可以走向想去的地方,不知道疼痛、不知道受傷,於是彼此傷害。
所以就哭吧。為了自己受的傷,為了自己傷害過的人。放下狂妄、放下固執,承認自己過去的魯莽,哭吧。

by可魯學長
------------
少年時節總有夢想當做藉口,恅著án ne就使得行去想去个地方,毋知痛、毋知著傷,sa互相傷害。
故所就共下噭,為到自家著个傷,傷害个人,放下堅持、放下自大,承認自家魯夫行為,噭吧。

...查看更多 收合

歌詞

(少年時代个夢想)
詞:可魯學長
曲:N̂g tí ka

seú-ngièn sṳ̀-thoi ke mung sióng
少年時代个夢想
yún lo̍k chhai chui piong long ke pî hàng
隕落在最放浪个飛行
tha̍p to ngie̍t hiet hòng hiong fông-liòng
踏著熱血行向荒涼
tûi kiuk ngit theù to hi to-chón sí-mòng
追逐日頭倒去倒轉死亡
chhìn chhûn phien thí lìn sông
青春遍體鱗傷
sô phiàng sông thung sṳ̀n-chóng
挲平傷痛成長

Ngài mò hàng to sióng-hi ke fông-hiong
我無行到想去个方向
thu̍k chṳ yù tong
獨自遊蕩
Sit me̍t am-ya tak chán tên-fó
失落熄滅暗夜逐盞燈火
tén heu thiên kông
等候天光
mì mì sṳ̀n-kông
微微晨光
sa kiu m̀ tó chhie̍t-mong
嗄救無到絕望

seú-ngièn sṳ̀-thoi ke mung sióng
少年時代个夢想
ak sat chhai chui chhan lan ke fî-fòng
扼殺在最燦爛的輝煌
le̍t tén kám-thung theù ngi̍p chhṳ̂ khòng kín kiú fì yi tiû tiû ti̍t-ti̍t yeù pái
扐等感動投入痴狂 緊揪回憶丟丟滴滴搖擺

pha̍k chṳ́ chit lûi chhṳ̀n fûi yûng mài lan pâ chóng-thai
白紙積 累塵灰 壅埋爛疤長大

ngì mò pien to sióng oi ke yong siong
你無變到想愛个樣相
vì ham pên thap
遺憾崩塌
hong lûng hióng chha̍t sên-fa̍t tak ke thi-fông
轟隆響徹生活逐個地方
khiung ha kieu là mò ngièn siông yúng he chui chṳ̂n sṳ̀n ke sṳ̍t-fa
共下噭啦 無言相擁係最真誠个實話

...查看更多 收合


留言