M m m mun ti (demo)

專輯 Demo all demo
分類 Rock
發佈 2018 年 5 月 18 日
播放次數

0


喜歡

0


獲獎紀錄
  • 編輯嚴選
  • Song of The Day

播放

khûng-hi, súi, sṳ̍t-vu̍t,
空氣、水、食物
nai-ke chui chhung-yeu
哪個最重要

he to m̀ chhung-yeu
或係都毋重要
kám-su hien-ha ke sîm-chhìn
感受現下个心情

pî-sông nàn-ko sit-mok
悲傷、難過、寂寞
khôi sîm án chhung-yeu
開心恁重要

he kîn-li̍t m̀ to
或係經歷毋到
yit sà ke sṳ̀-kiên sióng agì
一儕人个時間
ke sîm-chhìn
想你个心情

kám m̀ kám tap mun-thì
敢毋敢答問題
tap chho pûn ngìn hiâm
答錯分人嫌

kám m̀ kám tap mun-thì
敢毋敢答問題
lo̍k-yí lo̍k-yí lo̍k-yí lo̍k-yí
落雨落雨落雨落雨

kám m̀ kám tap mun-thì
敢毋敢答問題
fat-phiang ke sṳ-chhìn
發病个事情

lo̍k-yí lo̍k-yí chhîn-oi ke kitty kóng sorry
落雨落雨 親愛个kitty 講sorry

fì sṳt-lî chhai mun yit ke mun-thì
會失禮 再問一个問題

mun thì hò khì tô
問題何其多

mun mun mun mun mun mun mun mun
問問問問問問問問
tap tap tap tap tap tap tap tap
答答答答答答答答

mìn pha̍k màng, kien-kâ liáu kié (me me me me)
明白吂 更加瞭解 乜乜乜乜

想講个話,有麼个問題
問題何其多,更加瞭解
先看發閼个愛人pa