phinn oo phinn hai bi (澎湖鼻海味)DEMO
phinn oo phinn hai bi (澎湖鼻海味)DEMO

phinn oo phinn hai bi (澎湖鼻海味)DEMO

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

phinn oo phinn hai bi (澎湖鼻海味)DEMO

phinn oo phinn hai bi (澎湖鼻海味)DEMO

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • Song of the Day

  • 達人推薦

  • 編輯推薦


發佈時間 2017-08-31


歌詞

(澎湖鼻海味)
詞:ông huē bûn
曲:n̂g tí ka


phînn-ôo tsìi-kóo tiōng-iàu-lōo
澎湖自古重要路
lâm-lâi-pak-óng lâi tshàng-póo
南來北往來藏寶
phînn-ôo hái-sán lâng o-ló
澎湖海產人呵咾
kám bok tàu-tīn lâi tshit-thô
敢欲鬥陣來?迌

má-king má-king má-tsóo-kíng
馬公馬公媽祖宮
siān-lâm sìn líi hiunn-hé hing
善男信女香火興
khuànn thinn khuànn hái hó hong-kíng
看天看海好風景
lâi khuànn ian-hé pua̍h kám-tsîng
來看煙火跋感情

phînn-ôo phînn-ôo phīnn hái-bī
澎湖澎湖鼻海味

tuā-hái tuā-hái kim-sih-sih
大海大海金熾熾

li̍t-thâu li̍t-thâu liû-hû-si
日頭日頭魷魚絲
lú tō ē kì khù iok i
你就會記去約伊

li̍t-sî khiâ-tshia sì-kuè sńg
日時騎車四界耍
àm-sī tsēr-tsûn tshēr sió-kńg
暗時坐船揣鎖管
tâm-tsîng suat ài tán thinn-kng
談情說愛等天光
phuānn-tshiú ta̍k-hāng tsin tsiâu-tsn̂g
伴手逐項真齊全

...查看更多 收合


留言

Lipiok Tan・2 年前

是還沒從客語頻道轉過來才會變成 tsii-koo

sweet_bonus_・2 年前

有意思?